Zasedání výboru EDBU (EUHS), Praha, 2.-3.3.2007

Úvodní stranaHluchoslepota > Zasedání výboru EDBU (EUHS), Praha, 2.-3.3.2007

V Praze zasedal výkonný výbor Evropské unie hluchoslepých

V Praze se ve dnech 2.-3. března 2007 konala schůze výkonného výboru Evropské unie hluchoslepých - EUHS. Všichni členové výboru EUHS jsou hluchoslepí lidé. Schůzi řídil místopředseda Sergej Sirotkin z Ruska. Účastnili se členové výboru paní Mona-Britt Broberg ze Švédska,která je pokladníkem, paní Julia Roessler ze Švýcarska a Jan Jakeš z České republiky z VIA Sdružení hluchoslepých, který je úřadujícím tajemníkem EUHS. Schůze se také účastnili další hluchoslepí lidé revizor pan Geir Jensen z Norska a členové volební komise EUHS paní Sanja Tarczay z Chorvatska a pan Daniel Alvarez Reyes ze Španělska. Hostem schůze byla paní Tajana Tarczay z Chorvatska, která má na starosti organizační zajištění šesté evropské konference hluchoslepých a druhé valné hromady EUHS, které se budou konat v dubnu 2008 v Záhřebu. Na schůzi směli rozhodovat a hlasovat jen hluchoslepí účastníci. Každý účastník měl s sebou své tlumočníky, kteří tlumočili všechno, co se na schůzi projednávalo. Většina účastníků měla dva tlumočníky kromě Daniela ze Španělska, který měl tři tlumočnice, a kromě Julie ze Švýcarska a Jana z České republiky, kteří měli jen jednoho tlumočníka. Jako organizační pracovnice byli na schůzi přítomny slečny ředitelka LORM Petra Zimermanová a Barbora Hluchniková. Konání schůze organizačně zařídil LORM - Společnost pro hluchoslepé, který zajistil ubytování, stravování, místnost pro schůzi a nedělní program pro zahraniční účastníky.

Důležitým bodem programu schůze byla informace o úřední registraci EUHS. Zprávu podal Jan Jakeš z VIA Sdružení hluchoslepých, který je od srpna 2006 úřadujícím tajemníkem EUHS. Jeho zásluhou byla EUHS v lednu 2007 úředně zaregistrována na českém ministerstvu vnitra jako mezinárodní nevládní organizace hluchoslepých. Dále EUHS dostala na Českém statistickém úřadě přiděleno své identifikační číslo, tak zvané IČ nebo také IČO. EUHS může nyní na základě registrace a identifikačního čísla vyvíjet svoji činnost jako nezávislá nevládní evropská organizace hluchoslepých.

Dalším významným bodem programu byla informace o přípravách šesté evropské konference hluchoslepých a druhé valné hromady Evropské unie hluchoslepých - EUHS. Obě akce se budou konat postupně za sebou v Záhřebu v Chorvatsku od 25. do 30. dubna 2008. Konferenci připravuje Komise hluchoslepých Evropské unie nevidomých. Valné shromáždění připravuje výkonný výbor Evropské unie hluchoslepých - EUHS. Organizátorem je chorvatské sdružení hluchoslepých Dodir. Hlavním koordinátorem je paní Tajana Tarczay. Na schůzi se projednávalo organizační zajištění valného shromáždění, zejména rozpočet a zajištění financí, program, evidence členů a činnost volební komise.

Na programu schůze dále byla zpráva o informačním bulletinu Evropské unie hluchoslepých. Redaktorkou prvního čísla byla Marta Zemanová. Schůze se neúčastnila. Na schůzi byl přečten její dopis. Napsala, že se omlouvá z rodinných důvodů a že ze stejných důvodů se dočasně vzdává funkce redaktora. Výkonný výbor vzal tuto zprávu na vědomí, vyjádřil poděkování Martě a konstatoval, že je nutno za Martu najít náhradu. Pokud by někdo z hluchoslepých čtenářů této zprávy chtěl být redaktorem informačního bulletinu EUHS místo Marty, může se přihlásit Janu Jakešovi na elektronické adrese jajakes@volny.cz. Znalost angličtiny je nutná, protože bulletin je psán anglicky.

Na schůzi se diskutovalo o organizačních věcech EUHS. Jan Jakeš informoval o tom, že se mu podařilo oživit webové stránky EUHS www.edbu.org (externí odkaz). Nyní postupně aktualizuje jejich obsah a informace. Geir Jensen informoval o činnosti výboru pro sport a kulturu hluchoslepých lidí. Během následné diskuse byli účastníci schůze upozorněni, že Mezinárodní výbor němého šachu (International Committee of Silent Chess) připravuje dvě mezinárodní soutěže pro neslyšící a také hluchoslepé šachisty. Letos na konci května a začátku června to je Evropský turnaj pro neslyšící a hluchoslepé šachisty v Primorsku v Bulharsku. V létě 2008 to bude prvním mistrovství světa hluchoslepých šachistů v St. Gallenu ve Švýcarsku.

Dalšími body programu, které se potom projednávaly, byly spolupráce s ostatními organizacemi, evidence členské základny a žádosti organizací hluchoslepých ze Slovinska a Norska o přijetí za členy EUHS. Příští v pořadí již páté zasedání výkonného výboru EUHS bude v lednu 2008 v Moskvě.

Kromě schůze výkonného výboru EUHS se v Praze konala také schůzka pracovní skupiny pro program konference hluchoslepých. Jednání se uskutečnilo v pátek večer 2. března 2007 po přerušení schůze výboru EUHS. Pracovní skupinu sestavila Komise hluchoslepých Evropské unie nevidomých. Členy skupiny jsou Sergej Sirotkin, Geir Jensen, Sanja Tarczay, Daniel Alvarez Reyes a Jan Jakeš. Skupina připravuje návrh programu konference hluchoslepých. Hlavní téma konference je "Hluchoslepota: rovnost a různorodost". Účastníci schůzky navrhovali, jak by mohl být členěn program konference, a jaká by mohla být témata přednášek a jednotlivých pracovních sekcí konference. Výsledky práce pracovní skupiny budou předloženy Komisi hluchoslepých Evropské unie nevidomých, která konferenci hluchoslepých svolává.

V Praze dne 02.05.2007
Jan Jakeš, VIA Sdružení hluchoslepých

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)