Konference Olomouc, "Chráněné bydlení pro lidi s hluchoslepotou", 16.5.2007

Úvodní stranaHluchoslepota > Konference Olomouc, "Chráněné bydlení pro lidi s hluchoslepotou", 16.5.2007

Dne 16. května 2007 jsem se v zastoupení Klubu přátel červenobílé hole o. s. zúčastnila dle slov p. PhDr. Šterbové poslední malé pracovní konference na téma: Chráněné bydlení pro lidi s hluchoslepotou, která si kladla za cíl nalézt řešení a konečné odpovědi vedoucí k samotné tvorbě a realizaci chráněného bydlení pro osoby s hluchoslepotou. Jakožto Klub přátel červenobílé hole (dále jen Klub) jsme zde prezentovali naše naděje v konečné reálné řešení z konference, nabízeli plně svou pomoc a podporu při zřizování takového bydlení a i přesto, že nemáme finanční prostředky, můžeme pomoci radou a vložením svého času.

Konference se zúčastnili jakožto každoročně přední odborníci v oblasti vzdělávání osob s hluchoslepotou, zástupci organizací nejen z ČR a státních úřadů. Vše s podporou Hilton Perkins z USA.

V úvodu konference byli zúčastnění seznámeni s prezentací Mgr. Rosulkové o historii návrhů pro vytváření chráněného bydlení v ČR, která byla velice překvapující. Již v letech 1992 se lze doslechnout o prvních snahách JUDr. J.Jakeše za iniciativy LORMu, o Nadaci péče o hluchoslepé spolu s podtrhnutím nutnosti založení centra rehabilitace a vzdělávací péče o hluchoslepé. V následujících letech se dále vytvářela řada projektů na výstavbu institutu pro hluchoslepé či Dr. V.Vlček vypracoval Návrh odborného a organizačního členění ústavu pro hluchoslepé, ale vše bylo odmítnuto a propadlo do zapomnění. Následně se dovídáme o založení Záblesku a o jeho aktivitách, kdy v roce 2004 podává projekt na MPSV, který však byl nepodpořen. I přes vstřícnost úřadů např. Olomouckého kraje, zůstává zde pouze podpora metodická, ale finanční zde není od státu možná. Záblesk dále vytvořil šetření o zájmu osob s hluchoslepotou o chráněné bydlení, na který odpovědělo 13 osob s hluchoslepotou. V březnu 2007 byly rozeslány na úřady „otevřené dopisy“ s dotazy, zda-li někde v jejich okolí jsou zařízení, která pomáhají osobám s hluchoslepotou. Opět se zde setkává sdružení Záblesk s povzbuzující podporou, ale nikoliv finanční, setkávají se v těchto dopisech dokonce i s neinformovaností o existenci osob s hluchoslepotou. Na závěr je zde doporučení, že realizace chráněného bydlení je velice finančně i personálně náročná, nejde rychleji a řešením by bylo, kdyby se tvorbě chráněného bydlení věnoval cele jeden člověk, jako tomu bylo např. na Slovensku. Následuje představení Domova Betlém pro osoby s tělesným postižením, který se stal inspirací a partnerem Záblesku při tvorbě chráněného bydlení. Přednášející Tomáš Vostřák poukazuje na financování chráněného bydlení, hovoří o historii tvorby těchto „domovů“. Celá prezentace je podbarvena nádhernými fotografiemi z Domova. Hovoří zde o 3 zdrojích financování, a to jsou ze zdrojů samotných klientů, státních dotací a od jihomoravského kraje a v neposlední řadě příjmy fundraising, což jsou příznivci přátelé, dárci. Byla to velice krásná přednáška.

Nově otevřené chráněné bydlení na Slovensku nám představil Peter Fašung. Předseda Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí P. Fašung zde otevřeně hovoří o celé výstavbě či přestavbě domu pro osoby s hluchoslepotou, o historii realizace chráněného bydlení, neopomíjí také finanční stránku projektu a na úskalí s kterými se projekt potýkal. Prezentace je také bohatě podbravena fotografiemi a hudbou. Nic jiného si nepřejeme, než mít takto nádherné chráněné bydlení i u nás a popřát našim sousedům mnoho štěstí a klientům krásný pobyt v chráněném bydlení. Byla to velice dojemná přednáška.

PhDr. D. Štěrbová, PhD. obeznámila zúčastněné o Zákoně o sociálních službách a standardech kvalit poskytovaných služeb viz. vyhláška 505/2006 a § 17. Dle Anne de Voil osoby s hluchoslepotou potřebují mít informace o tom, co se děje, na své otázky dostávat odpovědi a mít pocit, že si své životy řídí samy. Zamýšlí se nad nespecializovanými zařízeními, která mohou stanovit komunikaci a pomohou personálu porozumět dopadům hluchoslepoty a vyškolit je, aby komunikovali srozumitelněji a měnit tak k lepšímu. V residenčních zařízeních dle Voil musí veškerý personál rozumět každé osobě, která pomáhá, ovládat různé typy komunikace pomocí dotekům přizpůsobit svoji komunikaci tak, aby nebyla jednoduchá (a nudná) a příliš složitá (a matoucí), vést příjemné rozhovory pomocí doteků a s lidmi kteří nepoužívají mluvenou řeč, vždycky si udělat čas na reagování na komunikační podněty ze strany hluchoslepých osob. Dále je potřeba dle Voil vynikajících vedoucích, kteří zaručí, že služby budou na „osobu orientované“ a odborné, zaručen dostatečný počet vyškoleného personálu a být pod kontrolou ze stany organizací a sociálních služeb (standardy).

V druhé půli konference se již promítala DVD s tematikou života osob s hluchoslepotou v zahraničí. Bohužel nebyl přítomen JUDr. J. Jakeš, jehož příspěvek nám byl přečten.

V závěru konference se zde rozpoutala panelová diskuse za účasti zástupců magistrátu města a veškeré další informace by nám měly být předány ve vycházejícím sborníku z této poslední konference. Další informace lze nalézt na webu Záblesku www.zablesk.olomouc.com (externí odkaz)

Doufejme, že tato závěrečná konference povede k položení prvního kamene k vybudování chráněného bydlení ať již na Olomoucku, či kdekoliv v České republice.

BC. Michala Růžičková

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)