Stanovy

Úvodní stranaKontakt > Stanovy

Čl.I. Všeobecná ustanovení

I.1 Název, sídlo,působnost, právní statut

Název spolku : KLUB PŘÁTEL ČERVENOBÍLÉ HOLE z.s.

Sídlo: Cafourkova 13/526, 181 00 Praha 8

Používaná zkratka : KPČH

Spolek působí na celém území České republiky

Spolek je dobrovolná, nezávislá, nezisková a veřejně prospěšná organizace sdružující členy spolku na základě společného zájmu.

Spolek je právnickou osobou a má právní subjektivitu.

I. 2 – Poslání a cíle

a) Poslání spolku:

1. obhajoba práv, potřeb a zájmů všech hluchoslepých občanů tj. občanů s duálním postižením sluchu a zraku

2. účast na integraci hluchoslepých

3. rozvíjení kontaktů tak, aby bylo dosahováno maximální možné míry rovnocennosti těchto občanů se zdravou veřejností.

b) Hlavní činností spolku:

- organizace a pořádání kulturních, zájmových a vzdělávacích akcí a to jak docházkových, tak i pobytových sloužících hluchoslepým občanům a případně jinak těžce zdravotně postiženým

- organizace a provádění kulturních, vzdělávacích a zájmových akcí sloužících k propagaci zájmů hluchoslepých a osob s postižením sluchu a zraku

- informační a osvětové působení na veřejnost, seznamování se specifikami života občanů hluchoslepých

- publikační činnost k propagaci a osvětě

- práce s dobrovolníky

Čl. II Členství v KPČH

II. 1 Vznik členství v KPČH

II.1.1 Členem spolku může být:

a) fyzická osoba starší 18 let

b) právnická osoba

jež souhlasí se stanovami a cíli spolku.

II.1.2 O přijetí člena do spolku rozhoduje na základě

a) Písemné přihlášky předsednictvo spolku většinou hlasů

b) Členství vzniká dnem přijetí za člena

II. 2 Zánik členství:

a)vystoupení člena písemným oznámením

b) úmrtím člena

c) u právnické osoby jejím zrušením

d) zánikem spolku

e) zrušením členstvím na základě rozhodnutí Valné hromady

neplní-li člen více jak rok své povinnosti dle čl. II. 3.2

II. 3 Práva a povinnosti členů:

II. 3.1 Členové mají právo:

a) podílet se na činnosti spolku

b) volit do předsednictva spolku

c) být voleni od 18 let do orgánů spolku

II. 3.2 Členové mají povinnost:

a) dodržovat stanovy spolku

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku

c) platit členské příspěvky v příslušném roce

II. 3.3

a) Evidenci jednotlivých členů se vede v písemné nebo elektronické formě u administrátora KPČH.

b) Členové jsou do seznamu zapisováni a vymazáváni neprodleně poté co jsou pro zápis či výmaz splněny veškeré podmínky.

c) Seznam členů není veřejně přístupný.

Čl. III. Organizační struktura

Orgány spolku jsou:

- Valná hromada je orgán nejvyšší

- Předseda a místopředseda je orgán statutární

- Předsednictvo je orgán výkonný

- Kontrolní komise je orgán kontrolní

III. 1 Valná hromada

- je nejvyšším orgánem spolku

- tvoří ji všichni členové spolku

- valnou hromadu svolává předsednictvo dle potřeby, nejméně 1 x ročně

- rozhoduje o změnách stanov spolku

- rozhoduje o zrušení spolku

- rozhoduje o zrušení členství ve spolku

- volí na dobu 5 let členy předsednictva a kontrolní komise

- odvolává z funkce členy předsednictva a kontrolní komise

- rozhoduje o výši členských příspěvků

- je usnášení schopna za přítomnosti nebo jiné účasti video konference, korespondenční účast,per rollam)nadpoloviční většiny členů. Rozhodují, není-li určeno ve stanovách jinak, většinou hlasů zúčastněných členů.

- schvaluje výroční zprávu

III. 2 Předsednictvo

- je výkonným orgánem spolku

- má předsedu a 2 členy

- schází se minimálně dvakrát do roka

- řídí činnost spolku

- volí ze svých členů předsedu,

- jmenuje do funkce tajemníka,

- svolává valnou hromadu

- rozhoduje o přijetí za člena spolku

- rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů

- jestliže se přes opakované dvojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci předsednictvo

- schvaluje rozpočet a zprávu o hospodaření spolku

- schvaluje činnost spolku pro příslušné období

III. 3 Kontrolní komise

- má předsedu a 2 členy

- vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění.

- pro zasedání valné hromady vypracovává zprávu o výsledcích kontrolní činnosti

- za svoji činnost odpovídá valné hromadě

- členství v kontrolní komisi vylučuje členství v předsednictvu

Čl.IV. Statutární orgány

Statutární zástupci spolku, kteří samostatně jednají a podepisují jejím jménem, jsou předseda, místopředseda a tajemník.

Předseda spolku:
  • svolává předsednictvo nejméně 2 x ročně
  • řídí a odpovídá za činnost spolku
  • odpovídá za přípravu, plnění a vyúčtování projektů
  • odpovídá za hospodaření spolku
  • je oprávněn rozhodovat o vynakládání prostředků v rámci schváleného rozpočtu výdajů

Místopředseda spolku: je zástupcem předsedy spolku a zastupuje předsedu v době, kdy nemůže vykonávat svoji funkci, a to v plném rozsahu.

Tajemník spolku:

  • za svou činnost odpovídá předsedovi spolku
  • je oprávněn rozhodovat o vynakládání prostředků v rámci schváleného rozpočtu výdajů

Čl. V

Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem

2. Zdroje majetku:

- Dary, dotace, granty a příspěvky fyzických a právnických osob

3. Dispozice s finančními prostředky se řídí platnými zákony ČR a

příslušnými hospodářskými směrnicemi

Čl. VI

Závěrečné ustanovení

1. Spolek zaniká

- dobrovolným rozpuštěním

- sloučením s jiným spolkem

- pravomocným rozhodnutím státních orgánů

- O zániku rozhoduje valná hromada, která zároveň rozhodne o způsobu majetkového vyrovnání a použití finančních prostředků.

2. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.

3. Není-li uvedeno v těchto Stanovách jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č.89/2012 Sb.(občanský zákoník)

4. Stanovy v plném znění jsou uloženy v sídle spolku.

Schváleno Valnou hromadou dne 28.11.2015

Stanovy tímto dnem nabývají účinnosti.

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)