Výroční zpráva za rok 2007

Úvodní stranaPro dárce > Výroční zpráva za rok 2007

Základní údaje o organizaci

Název: Klub přátel červenobílé hole o. s.

Právní statut: občanské sdružení

Sídlo: Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8

Telefon: 284 691 012

Mobil: 775 164 190

E-mail: pacesova.ota@volny.cz

Internetová prezentace: www.klubpratel.wz.cz

IČO: 26999960

Bankovní spojení: číslo účtu - 2106507001/2400 - eBanka Praha 6

Oficiální datum založení: 9.4.2005

Registrace: MV ČR VS/1-1/60828/05-R

Statutární zástupci

Předseda: Ing. Leopold Brückner

Tajemnice: Ota Pačesová

Předsednictvo: Karla Jandlová, Martin Tarčinec

Dozorčí rada: Jarmila Tarčincová, Ladislav Berky, Martina Hanusová

foto: Předsednictvo klubu a Dozorčí rada - Martin Tarčinec, Karla Jandlová, Martina Hanusová, Jarmila Tarčincová, Ing. Leopold Brückner, Ladislav Berky

Předsednictvo Klubu a Dozorčí rada: Martin Tarčinec, Karla Jandlová, Martina Hanusová, Jarmila Tarčincová, Ing. Leopold Brückner, Ladislav Berky

Náš program

 • Klub podporuje především rozvíjení kulturních aktivit a tvořivosti.
foto: Naše výrobky z výtvarné činnosti na výstavě
 • Klub pořádá návštěvy kulturních a společenských akcí, poznávací výlety.
foto: Expozice - Škoda Auto Muzeum, Mladá Boleslav
 • Klub pořádá pobytové akce se zaměřením zejména na výtvarnou tvořivost.
foto: Společná výroba figurek do betléma
 • Klub pořádá propagační akce - tématické výstavy související především s postižením hluchoslepota.
foto: Ukázka výrobků z výtvarné činnosti klubu
 • Klub vydává občasník "Paprsek ze tmy", který je rozesílán na osmdesát e-mailových adres.
 • Klub je pro členy zázemím, kde si mohou mezi sebou popovídat v malých skupinkách a vyměnit si vlastní zkušenosti.
foto: Důvěrná komunikace hluchoslepých
 • Členem Klubu může být každý občan starší 18 let.

Organizační struktura

Klub Praha: vedoucí Ota Pačesová - tajemnice

Klub Brno: vedoucí Ing. Leopold Brückner - předseda

Tlumočník pro hluchoslepé: Ota Pačesová

Účetní: Ota Pačesová

Lektorky: Martina Hanusová, Marcela Machovičová

Externisté

Supervize: MUDr. Zdena Janková

Webové stránky: Jaroslav Hanus

Dobrovolníci: průvodci z organizace Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých

Prostory

Klubovna Praha v prostorách České unie neslyšících o.s., Praha, Dlouhá 37, Praha 1

foto: Klubovna Praha

Klubovna Brno v prostorách Úřadu městské části Brno - Královo pole - pečovatelský dům, Štefánikova 63a

foto: Klubovna Brno

Členská základna

Členskou základnu tvoří z 90 % zdravotně postižení. Nejvíce s hluchoslepotou a zrakovým postižením. K 31.12.2007 - počet členů 58.

foto: Skupinové foto členů klubu na jarním soustředění v Harrachově, 2007

Poslání

Posláním KPČH o. s. je podporovat ty, kteří se chtějí nějakým způsobem sami realizovat v tvořivé, či jiné činnosti. Při tom plně respektovat jejich lidskou jedinečnost a pomáhat jim v jejich aktivizaci.

Cíl

Cílem je posilovat v lidech zdravé sebevědomí, najít jim smysl života, společenské uplatnění. Vést je k soběstačnosti. Odstranit pocit beznaděje a opuštěnosti.

Slovo úvodem

Milí přátelé, až budete číst naší Výroční zprávu, nebude se jednat o velké dílo. Je to pár stránek, na kterých vám podáme informace. V těchto informacích je skryto mnoho hodin práce dobrovolníků, mnoho hodin úsilí našich členů, jejich báječné nápady, láska, přátelství a obětavost jednoho k druhému. Prosím čtěte pozorně a pečlivě, určitě mezi řádky objevíte ohromnou životní sílu všech o kterých tato zpráva je.

Potřebujeme Vaši pomoc, potřebujeme Vaši podporu. Bez toho bychom to asi nedokázali nebo s velkými problémy. Děkujeme všem, kdo nám v minulém roce pomohli, zachovejte nám svou milou přízeň i nadále.

Základní standardy

 • Organizace dbá na odpovídající odbornou a morální úroveň svých dobrovolníků.
 • Organizace zajišťuje svým dobrovolníkům pravidelné informace.
 • Zásadou je respektování individuálních potřeb klienta a daných okolností.
 • Člen klubu nesmí být při poskytování služby diskriminován pro své pohlaví, zdravotní stav, rasu, jazyk, náboženství, politické přesvědčení, sexuální orientaci aj.
 • Je vedena dokumentace a statistika o kontaktech s členy klubu.
 • Je vedena evidence pořádaných akcí.
 • Je vedena evidence členů klubu.
 • Organizace pravdivým, široce dostupným a srozumitelným způsobem informuje členy klubu, odbornou i laickou veřejnost o nabízených službách a činnosti organizace.
 • Organizace jasně definuje svou nabídku klubu, tato nabídka je veřejně přístupná.
 • Organizace vytváří podklady pro prezentaci své činnosti (informační měsíční bulletin “Paprsek ze tmy“, výroční zprávy, www stránky, apod.).

Přehled činnosti za rok 2007

Praha - výlety

 • Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy - výstava „Tvary a vůně perníku“ - výstava perníkářských forem s dotykovou částí a výstava vánočních ozdob
 • Muzeum hlavního města Prahy - návštěva výstav "Panenky našich babiček" a "Údolím stínů"
 • Beseda se studenty Pedagogické fakulty UHK v Hradci Králové, předvedení taktilního jazyka v praxi. Odpoledne klubové setkání v Hradci Králové
 • Muzeum T.G.M. Rakovník - výstava haptická - "Šaty dělaj pračlověka" - o odívání v pravěku
 • Náprstkovo muzeum - výstava haptická - "Tradiční řemesla Maghrebu"
 • Výstava "NON-HANDICAP", Praha
 • Výstava "Senior - Handicap" - Lysá nad Labem - účast v soutěži - ocenění získaly 2 osoby z našeho klubu
 • Regionální muzeum v Jílovém u Prahy - IX. celostátní setkání dráteníků
 • Prohlídka Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky společně s brněnským klubem
 • Individuální procházky - Draháńské údolí, Čimický háj, ZOO Praha

Brno - klubová setkání

 • Beseda o literatuře, zákon o sociálních službách
 • Přednáška o Keni
 • Setkání s onkologickou pacientkou
 • Přednáška o historii bohoslužeb a liturgii
 • Návštěva výstavy - "Tmavomodrý festival 2007"
 • Návštěva Přerova - výstava pod názvem „Sáhni si na ptáka“ a návštěva Tyflocentra Přerov
 • Účast na charismatické konferenci organizované římskokatolickou církví
 • HospiMedica 2007
 • Podzimní setkání v České unii neslyšících, Praha
 • Adventní setkání v České unii neslyšících, Praha

Individuální kurzy

Individuální výuka výtvarných technik, která proběhla v Liberci a Chomutově. Jako ideální se jeví návštěva hluchoslepých klientů přímo v místě bydliště. Ve vlastní domácnosti se klienti dobře orientují, nejsou závislí na doprovodu do jiných míst. Přispívá to k jejich klidu a pocitu bezpečí.

Celkem bylo věnováno tomuto způsobu výuky 140 hodin, které realizovaly lektorky Marcela Machovičová (hluchoslepá ZTP/P) a Martina Hanusová.

Individuální návštěvy - psychická podpora zaměřenána osobní přání, pomoc při řešení různých situací podle přání klienta.

Účast v soutěžích

Ve fotosoutěži „Být vidět“, kterou pořádala organizace AGNES, občanské sdružení, v kategorii "Náš příběh" byly všechny příspěvky velmi vyrovnané, proto byly symbolicky oceněny všechny organizace, včetně té naší. Zúčastnili jsme také soutěže pořádané Ligou vozíčkářů „Život nejen na kolech“ bez umístění. V soutěži "Tactus" jsme získali s našimi hmatovými knížkami dvě místa v první desítce.

Pobyty

 • Týdenní jarní soustředění v Harrachově
 • Třetí týdenní pobytový festival ve Svratce

Výstavy

 • "Tichá temnota“ - Kavárna a Galerie Na Kopci, Hradec Králové
 • "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…", Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta, přednáška
 • "Betlémy v Betlémské kapli", Praha

Přednášky

 • Účast na Konferenci "Chráněné bydlení pro lidi s hluchoslepotou“, Olomouc
 • Přednáška o hluchoslepotě pro Českou unii neslyšících o.s., Praha
 • Přednáška o hluchosplepotě s praktickou ukázkou - Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta, NRZP ČR 2x
 • Přednáška pro účastníky kurzu IZS hl. m. Prahy - pořádala NRZP ČR
 • Přednáška pro účastníky kurzu „Desatero“ - pořádala NRZP ČR

Pomoc studentům

Poskytli jsme konzultace k diplomové práci třem studentkám. Dvě studentky byly z UHK - Hradec Králové a jedna z MU - Brno.

Média

 • Regionální vysílání Českého rozhlasu - Hradec Králové
 • Články do časopisů - Můžeš, GONG a ZORA

Celoživotní vzdělávání dobrovolníků

 • Letní kurzy znakového jazyka - Pevnost - České centrum znakového jazyka, o.s.
 • Kurz znakového jazyka - Pevnost - České centrum znakového jazyka, o.s.
 • Kurz znakované češtiny - Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s.
 • Kurz registrátorů IZS hl. m. Prahy
 • Seminář - Ochrana postižených osob v době ohrožení - Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky

Legislativa

Účast v pracovní skupině Vládního výboru pro zdravotně postižené k novele zákona č.155/98 Sb. o znakové řeči.

Statistika

 • Během roku bylo odpracováno dobrovolníky v přímé práci s členy klubu celkem 1584 hodin.
 • Ostatní administrativní neplacené činnosti - 333 hodin (příprava Paprsku ze tmy, pozvánky, účetnictví).
 • Placená činnost: lektorky, údržba internetových stránek, supervize - 350 hodin.
 • Počet uskutečněných akcí klubu - 56

Kontakty

Telefon, SMS

542

Písemné

152

Osobní

633

E-mail

3457

kontakty celkem

4784


Hodnota práce dobrovolníků:
1584 hod x 85,- Kč = 134.640,- Kč
333 hod x 150,- Kč = 49.950,- Kč
Celkem věnována hodnota práce dobrovolníky ve výši 184.590,- Kč.

Na činnost Klubu jsme v roce 2007 získali od dárců a z grantů 80.700,- Kč.

Jak jsme financováni

Klub přátel červenobílé hole není dotován státní dotací. Téměř veškeré aktivity a s nimi spojené náklady na činnost si dobrovolníci i členové dosud hradí ze svých vlastních prostředků.

Přátelské návštěvy a doprovody na akcích provádí dobrovolníci bez nároku na mzdu.

Spolupráce

 • Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých - zajišťuje nám dobrovolníky na akce na základě uzavřené smlouvy.
 • Tyfloservis, o. p. s. - zapůjčuje nám bezplatně indukční smyčku na akce.
 • VIA Občanské sdružení hluchoslepých - společně připomínkujeme zákony a podílí se s námi na osvětové činnosti.
 • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - školí zdarma naše lektory.
 • Česká unie neslyšících o.s., Praha - poskytuje prostory na klubovou činnost za minimální nájemné.
 • Palata - Domov pro zrakově postižené - poskytuje zázemí pro větší akce. Reciprocitou docházíme pravidelně jednou týdně za klienty, předčítáme, chodíme na vycházky.
 • Pevnost - České centrum znakového jazyka, o.s. - kurzy znakového jazyka.
 • Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s. - kurz znakového jazyka.
 • Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel - ASNEP - tlumočení na akcích.
 • KTN - Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana - tisk materiálů.
 • Centrum pro zrakově postižené Karolina - UK, Praha - tisk materiálů v braillově písmu.
 • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta - přednášky a výstava, "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…".

Propagace

 • Zpracování informačního letáčku
 • Inovace našich internetových stránek - www.klubpratel.wz.cz


Podpořili nás v roce 2007 z grantů

GlaxoSmithKline, s.r.o.

50.000,- Kč

GlaxoSmithKline, s.r.o. - logo

Nadační fond Českého rozhlasu

30.000,- Kč

Nadační fond Českého rozhlasu - logo

Nadace Euronisa

10.000,- Kč

Nadace Euronisa - logo

Výbor dobré vůle - nadace Olgy Havlové

8.000,- Kč

Výbor dobré vůle - nadace Olgy Havlové - logo


Výroční zpráva byla schválena předsednictvem 12.6.2008

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)