Výroční zpráva za rok 2009

Úvodní stranaPro dárce > Výroční zpráva za rok 2009

Základní údaje o organizaci

Název: Klub přátel červenobílé hole o. s.

Právní statut: občanské sdružení

Sídlo: Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8

Telefon: 284 691 012

Mobil: 775 164 190

E-mail: pacesova.ota@volny.cz

Internetová prezentace: www.klubpratel.wz.cz

IČO: 26999960

Bankovní spojení: číslo účtu - 2106507001/2400 - eBanka Praha 6

Oficiální datum založení: 9.4.2005

Registrace: MV ČR VS/1-1/60828/05-R

Statutární zástupci

Předseda: Ing. Leopold Brückner

Tajemnice: Ota Pačesová

Předsednictvo: Karla Jandlová, Martin Tarčinec

Dozorčí rada: Jarmila Tarčincová, Ladislav Berky, Martina Hanusová

foto: Předsednictvo klubu a Dozorčí rada - Martin Tarčinec, Karla Jandlová, Martina Hanusová, Jarmila Tarčincová, Ing. Leopold Brückner, Ladislav Berky

Předsednictvo Klubu a Dozorčí rada: Martin Tarčinec, Karla Jandlová, Martina Hanusová, Jarmila Tarčincová, Ing. Leopold Brückner, Ladislav Berky

Náš program

 • Klub podporuje především rozvíjení kulturních aktivit a tvořivosti.
foto: Výroba vánočních přání

Výroba vánočních přání

 • Klub pořádá návštěvy kulturních a společenských akcí, poznávací výlety.
foto: Světový pochod za mír a nenásilí - výstup na Ještěd

Světový pochod za mír a nenásilí - výstup na Ještěd

 • Klub pořádá pobytové akce se zaměřením zejména na výtvarnou tvořivost.
foto: Pobytový festival, Staré Splavy

Pobytový festival, Staré Splavy

 • Klub pořádá propagační akce - tématické výstavy související především s postižením hluchoslepota.
foto: Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…, Olomouc

Výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…", Olomouc

 • Klub vydává občasník "Paprsek ze tmy", který je rozesílán na osmdesát e-mailových adres.
 • Klub je pro členy zázemím, kde si mohou mezi sebou popovídat v malých skupinkách a vyměnit si vlastní zkušenosti.
 • Členem Klubu může být každý občan starší 18 let.

Organizační struktura

Klub Praha: vedoucí Ota Pačesová - tajemnice

Klub Brno: vedoucí Ing. Leopold Brückner - předseda

Tlumočník pro hluchoslepé: Ota Pačesová

Účetní a ekonom: Ota Pačesová

Lektorky: Martina Hanusová, Marcela Machovičová

Metodisti: Mgr. Michala Růžičková, Bc. Pavla Vaňková

Externisté

Supervize: MUDr. Zdena Janková

Webové stránky: Jaroslav Hanus

Dobrovolníci: průvodci z organizace Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých

Prostory

Klubovna Praha v prostorách České unie neslyšících o.s., Praha, Dlouhá 37, Praha 1

foto: Klubovna Praha

Klubovna Brno v prostorách Úřadu městské části Brno - Královo pole - pečovatelský dům, Štefánikova 63a

foto: Klubovna Brno

Členská základna

Členskou základnu tvoří z 90 % zdravotně postižení. Nejvíce s hluchoslepotou a zrakovým postižením. K 31.12.2009 - počet členů 58.

Poslání

Posláním KPČH o. s. je podporovat ty, kteří se chtějí nějakým způsobem sami realizovat v tvořivé, či jiné činnosti. Při tom plně respektovat jejich lidskou jedinečnost a pomáhat jim v jejich aktivizaci.

Cíl

Cílem je posilovat v lidech zdravé sebevědomí, najít jim smysl života, společenské uplatnění. Vést je k soběstačnosti. Odstranit pocit beznaděje a opuštěnosti.

Slovo úvodem

Milí přátelé, na následujících stránkách Výroční zprávy bychom vás rádi seznámili s činností našeho Klubu v minulém roce. Naše finanční možnosti jsou nevelké, ale myslíme si, že práce, která za námi zůstává, rozhodně malá není. Spousta práce je odvedena dobrovolně, bez nároku na mzdu, jen s nadšením a chutí něco dobrého pro druhého udělat. Mnoho práce sami pro sebe navzájem dělají také sami hluchoslepí členové KPČH a nejsou tak jen pasivními příjemci sociálních služeb. Děkujeme všem, kdo nás v minulém roce podpořili a doufáme, že nám i nadále zachovají svou přízeň.

Základní standardy

 • Organizace dbá na odpovídající odbornou a morální úroveň svých dobrovolníků.
 • Organizace zajišťuje svým dobrovolníkům pravidelné informace.
 • Zásadou je respektování individuálních potřeb klienta a daných okolností.
 • Člen klubu nesmí být při poskytování služby diskriminován pro své pohlaví, zdravotní stav, rasu, jazyk, náboženství, politické přesvědčení, sexuální orientaci aj.
 • Je vedena dokumentace a statistika o kontaktech s členy klubu.
 • Je vedena evidence pořádaných akcí.
 • Je vedena evidence členů klubu.
 • Organizace pravdivým, široce dostupným a srozumitelným způsobem informuje členy klubu, odbornou i laickou veřejnost o nabízených službách a činnosti organizace.
 • Organizace jasně definuje svou nabídku klubu, tato nabídka je veřejně přístupná.
 • Organizace vytváří podklady pro prezentaci své činnosti (informační měsíční bulletin "Paprsek ze tmy", výroční zprávy, www stránky, apod.).

Přehled činnosti za rok 2009

Praha - klubová setkání

 • Leden
  • Italský kulturní institut, Praha - hmatová výstava Umano Divino
 • Únor
  • Martinický palác, Praha - Muzeum hudebních strojů
 • Březen
  • Kongresové centrum, Praha - konference INSPO, společně s brněnským klubem
 • Duben
  • Praha - Vinoř - návštěva velikonočního jarmarku a zámku Ctěnice
  • ÚSP Brno - Chrlice - Den otevřených dveří - akce společná s brněnským klubem
 • Květen
  • Dědina, ČUN, Praha - celorepublikové víkendové setkání, spojené s natáčením pořadu České televize "Experiment"
 • Říjen
  • Ještěd - výstup na Ještěd, tímto pochodem se KPČH připojil k mezinárodní akci Světový pochod za mír a nenásilí
  • Praha - pochod po pražských vrcholech, stejně jako předchozí akce i tato podpořila Světový pochod za mír a nenásilí
  • Schwarzenberský palác, Praha - hmatová výstava " Doteky baroka"
 • Prosinec
  • ČUN, Praha - adventní celorepublikové setkání

Brno - klubová setkání

 • Leden
  • Klubovna Brno - slavnostní novoroční klub
 • Únor
  • Klubovna Brno - klubové setkání
 • Březen
  • Klubovna Brno - dvě klubová setkání
  • LORM, Olomouc - Den otevřených dveří
 • Duben
  • Klubovna Brno - klubové setkání
  • Klubovna Brno - Velikonoční klub, na kterém sloužila programem BTM
 • Květen
  • Praha, ČUN - vystoupení Komorního klubu Josefa Zimmermanna
  • Brno - Noc kostelů
 • Říjen
  • Praha - Den otevřených dveří Palata - Domov pro zrakově postižené
  • Praha - návštěva prodejny tyflopomůcek
 • Prosinec
  • Klubovna Brno - Adventní setkání s programem BTM

Liberec

Individuální kurzy a podpora domácí výtvarné tvořivosti v místě bydliště klientky v Liberci - 2x měsíčně.

Sama hluchoslepá lektorka klubu Marcela Machovičová (ZTP/P) pracuje se svou klientkou. Věnují se především drhání, výsledky jejich práce jsou prezentovány na výstavách. Dalším ziskem jsou přátelská popovídání, která jsou pro klientku zvlášť důležitá, protože žije sama ve své domácnosti.

Ergoterapeutická dílna

V rámci volnočasových aktivit provozujeme ergoterapeutickou dílnu pražského klubu. Dílnu vede lektorka Martina Hanusová. Scházíme se dvakrát měsíčně kolektivně nebo individuálně v domácnostech klientek.

Individuální návštěvy - psychická podpora

Zaměřená na osobní přání, pomoc při řešení různých situací podle přání klienta.

Účast v soutěžích

Dne 27.6.2009 jsme se zúčastnili soutěže "Cena modrého slona", kterou pořádá CZP v Liberci ve spolupráci se ZOO Liberec. Získali jsme Ocenění v kategorii keramika za společné dílo našich klientů Betlém.

Plakát na soutěž Cena modrého slona

Plakát na soutěž "Cena modrého slona"

Pobyty

 • Pátý týdenní pobytový festival ve Starých Splavech, Máchovo jezero
 • Zahraniční zájezd do Chorvatska, společně s ÚSP Brno - Chrlice. Paní Pačesová zde zajišťovala pro klienty doprovod a tlumočení do znakového jazyka.

Výstavy

 • "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…" - Ústřední knihovna Univerzity Palackého, Olomouc, 16.2.-25.3.2009
 • Diskuzní fórum - Fakulta speciální pedagogiky Univerzity Palackého, Olomouc, 25.3.2009. Toto fórum, které se konalo jako součást výstavy "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…", se věnovalo kvalitě služeb pro hluchoslepé. Příspěvky pracovníků v sociálních službách a lidí s hluchoslepotou byly shrnuty do Sborníku příspěvků, který bude k dispozici jednotlivým organizacím. Zúčastnilo se ho zhruba 30 osob.
 • "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…" - Knihovna Jiřího Mahena, Brno, 15.9.-27.9.2009
 • "Smíme se dotýkat a tvořit spolu", Konzervatoř Jana Deyla, Praha, 4.11.-30.11.2009 - organizováno ve spolupráci s galerií Oliva

Přednášky námi pořádané

 • Městský úřad Karlovy Vary
  • Desatero komunikace s hluchoslepými, 8.1.2009
 • Bratrská jednota baptistů, Brno
  • Prezentace klubu ve formě přednášky a následné besedy - 10.2.2009
 • Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta
  • Workshop "Zažij si na vlastní kůži" - tyflografické práce s hluchoslepými, 19.5.2009
 • Knihovna Jiřího Mahena, Brno
  • přednáška na téma "Bariéry v dopravě pro smyslově postižené", 17.9.2009
 • Fakultní nemocnice Krč
  • Desatero komunikace s hluchoslepými, 22.9.2009
 • Česká unie neslyšících, Praha
  • přednáška a výstavka na Den otevřených dveří, 29.9.2009
  • přednáška a výstavka na Den otevřených dveří, 7.10.2009
 • Aldea, vzdělávací agentura, Praha
  • přednáška pro studenty, 17.12.2009

Pomoc studentům

 • Poskytli jsme konzultace, umožnili dotazníkové šetření dvěma studentkám
 • Dvě studenky z Univerzity Karlovy v Praze, katedra speciální pedagogiky odpracovaly 2 x 20 hodin praxe
 • Dvě studentky z Univerzity Hradec Králové u nás realizovaly týdenní praxi

Média

 • Česká televize, červen 2009, pořad - "Experiment"
 • Česká televize, prosinec 2009, pořad - "Televizní klub neslyšících", (předtočeno pro rok 2010)
 • Český rozhlas Brno - pořad "Apetit" – příspěvek k problematice hluchoslepoty a pozvání na Hudební nešpory - 1.6.2009

Celoživotní vzdělávání dobrovolníků

 • Kurz pracovníků v sociálních službách - Brno - Kociánka - účast jednoho pracovníka - 200 hodin
 • Kurz pracovníků v sociálních službách - MHMP Praha - účast jednoho pracovníka - 160 hodin
 • Interaktivní seminář "NNO a fondy Evropské unie" - Praha, 5.2.2009 - účast jednoho pracovníka
 • Seminář "Ochranná známka Práce postižených" - Praha, 16.4.2009 - jeden pracovník
 • Účast na předávání cen "Mosty" - Karlovy Vary, 17.2.2009 - dvě pracovnice
 • Návštěva "Veletrhu neziskových organizací" - Praha, 24.4.2009 - dvě pracovnice
 • Jsme členem ASNEPu a pravidelně (1x měsíčně) se účastníme schůzí. Pracujeme v legislativní komisi a revizní komisi.
 • Účast na konferenci "Pod jednou střechou" v Olomouci, kterou organizoval "Záblesk" - Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí
 • Supervizní setkání - 4 x za rok 2009 - supervizorka MUDr. Zdena Janková

Jak jsme financováni

Klub přátel červenobílé hole není dotován státní dotací. Přátelské návštěvy a doprovody na akcích provádí dobrovolníci bez nároku na mzdu.

Klub zaměstnával šest pracovníků na Dohodu o provedení práce. Proplatil v průměru na jednoho pracovníka 7 hodin měsíčně. Ostatní činnosti byly prováděny osmi dobrovolníky, kteří odpracovali celkem 1220 hodin.

Spolupráce

 • Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých - zajišťuje nám dobrovolníky na akce na základě uzavřené smlouvy.
 • Tyfloservis, o. p. s. - zapůjčuje nám bezplatně indukční smyčku na akce.
 • VIA Občanské sdružení hluchoslepých - společně připomínkujeme zákony a podílí se s námi na osvětové činnosti.
 • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - školí zdarma naše lektory.
 • Česká unie neslyšících o.s., Praha - poskytuje prostory na klubovou činnost za minimální nájemné.
 • Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel - ASNEP o.s. - jsme členy a aktivně působíme v legislativní komisi.
 • Ústav sociální péče v Brně - Chrlicích
 • Centrum pro zrakově postižené Karolina - UK, Praha - tisk materiálů v braillově písmu.
 • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta - přednášky a spolupráce se studenty.
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Fórum dárců

Propagace

 • Interní časopis "Paprsek ze tmy" - v roce 2009 vydáno 8 čísel
 • Vydání brožury Kultura hluchoslepých - rekondiční pobyty a festivaly
 • Vydání propagačního letáku

Benefiční akce

 • Brno, Červený kostel - Československá církev evangelická uspořádala benefiční koncert pro KPČH, 7.6.2009


Podpořili nás v roce 2009

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

117.500,- Kč

logoVládní výbor pro zdravotně postižené občany

Nadační fond Českého rozhlasu

30.000,- Kč

logo Nadační fond Českého rozhlasu logo Nadační fond Českého rozhlasu - Světluška

Československá obchodní banka, a. s.

30.000,- Kč

logo Československá obchodní banka, a. s.

NOEN, a.s.

10.000,- Kč

logo NOEN, a.s.


Drobní dárci - 4.300,- Kč

Granty a dotace, dary právnické osoby - 164.541,- Kč

Všem dárců za podporu děkujeme, bez jejich pomoci bychom se neobešli a jen s obtížemi bychom dokázali zrealizovat všechny výše uvedené aktivity.

Výroční zpráva byla schválena předsednictvem dne 22. června 2010

Příloha: Finanční zpráva

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)