Výroční zpráva za rok 2010

Úvodní stranaPro dárce > Výroční zpráva za rok 2010

Základní údaje o organizaci

Název: Klub přátel červenobílé hole o. s.

Právní statut: občanské sdružení

Sídlo: Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8

Telefon: 284 691 012

Mobil: 775 164 190

E-mail: pacesova.ota@volny.cz

Internetová prezentace: www.klubpratel.wz.cz

IČO: 26999960

Bankovní spojení: číslo účtu - 2106507001/5500 - Raiffeisenbank a.s.

Oficiální datum založení: 9.4.2005

Registrace: MV ČR VS/1-1/60828/05-R

Statutární zástupci

Předseda: Martin Tarčinec

Tajemnice: Ota Pačesová

Předsednictvo: Karla Jandlová, Dana Ťukalová

Dozorčí rada: Jarmila Tarčincová, Ladislav Berky, Martina Hanusová

Náš program

 • Klub podporuje především rozvíjení kulturních aktivit a tvořivosti.
foto: Výroba vánočních přání

Výroba vánočních přání

foto: Návštěva muzea v Máslovicích

Návštěva muzea v Máslovicích

 • Klub pořádá návštěvy kulturních a společenských akcí, poznávací výlety.
 • Klub pořádá pobytové akce se zaměřením zejména na výtvarnou tvořivost.
foto: Pobytový festival, Sušice

Pobytový festival, Sušice

 • Klub pořádá propagační akce - tématické výstavy související především s postižením hluchoslepota.
foto: Zažij si na vlastní kůži - workshop Pardubice

Zažij si na vlastní kůži - workshop Pardubice

foto: Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…, České Budějovice

Výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…", České Budějovice

 • Klub vydává občasník "Paprsek ze tmy", který je rozesílán na osmdesát e-mailových adres, ve zvětšeném černotisku a v braillu.
 • Klub je pro členy zázemím, kde si mohou mezi sebou popovídat v malých skupinkách a vyměnit si vlastní zkušenosti.
 • Členem Klubu může být každý občan starší 18 let.

Organizační struktura

Klub Praha: vedoucí Ota Pačesová - tajemnice

Terénní oblasti: Martina Hanusová - Brno a Chomutov, Marcela Machovičová - Liberec

Tlumočník pro hluchoslepé: Ota Pačesová

Účetní a ekonom: Ota Pačesová

Lektorky: Martina Hanusová, Marcela Machovičová

Metodička: Mgr. Michala Růžičková

Externisté

Supervize: MUDr. Zdena Janková

Webové stránky: Jaroslav Hanus

Dobrovolníci: průvodci z organizace Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých, a jiní

Prostory

Klubovna Praha v prostorách České unie neslyšících o.s., Praha, Dlouhá 37, Praha 1

foto: Klubovna Praha

Členská základna

Členskou základnu tvoří z 90 % zdravotně postižení. Nejvíce s hluchoslepotou a zrakovým postižením. K 31.12.2010 - počet členů 55.

Poslání

Posláním KPČH o. s. je podporovat ty, kteří se chtějí nějakým způsobem sami realizovat v tvořivé, či jiné činnosti. Při tom plně respektovat jejich lidskou jedinečnost a pomáhat jim v jejich aktivizaci.

Cíl

Cílem je posilovat v lidech zdravé sebevědomí, najít jim smysl života, společenské uplatnění. Vést je k soběstačnosti. Odstranit pocit beznaděje a opuštěnosti.

Slovo úvodem

Milí přátelé, na následujících stránkách Výroční zprávy bychom vás rádi seznámili s činností našeho Klubu v minulém roce. Naše finanční možnosti jsou nevelké, ale myslíme si, že práce, která za námi zůstává, rozhodně malá není. Spousta práce je odvedena dobrovolně, bez nároku na mzdu, jen s nadšením a chutí něco dobrého pro druhého udělat. Mnoho práce sami pro sebe navzájem dělají také sami hluchoslepí členové KPČH a nejsou tak jen pasivními příjemci sociálních služeb. Děkujeme všem, kdo nás v minulém roce podpořili a doufáme, že nám i nadále zachovají svou přízeň.

Základní standardy

 • Organizace dbá na odpovídající odbornou a morální úroveň svých dobrovolníků.
 • Organizace zajišťuje svým dobrovolníkům pravidelné informace.
 • Zásadou je respektování individuálních potřeb klienta a daných okolností.
 • Člen klubu nesmí být při poskytování služby diskriminován pro své pohlaví, zdravotní stav, rasu, jazyk, náboženství, politické přesvědčení, sexuální orientaci aj.
 • Je vedena dokumentace a statistika o kontaktech s členy klubu.
 • Je vedena evidence pořádaných akcí.
 • Je vedena evidence členů klubu.
 • Organizace pravdivým, široce dostupným a srozumitelným způsobem informuje členy klubu, odbornou i laickou veřejnost o nabízených službách a činnosti organizace.
 • Organizace jasně definuje svou nabídku klubu, tato nabídka je veřejně přístupná.
 • Organizace vytváří podklady pro prezentaci své činnosti (informační měsíční bulletin "Paprsek ze tmy", výroční zprávy, www stránky, apod.).

Přehled činnosti za rok 2010

Praha - klubová setkání

 • Leden
  • Čokoládový dům - 1. české muzeum čokolády a čokoládových obrazů, Praha
 • Březen
  • Kongresové centrum, Praha - konference INSPO
 • Duben
  • Úřad městské části Praha 9, Galerie 9 - účast na vernisáži hmatové výstavy "Tichá temnota"
 • Květen
  • Přátelské setkání v Liberci
 • Červen
  • Malé máslovické muzeum másla - celodenní výlet
 • Září
  • Přátelské setkání v Českých Budějovicích
 • Říjen
  • Botanická zahrada, Praha - hmatová výstava
 • Listopad
  • Výstavní síň Mánes, Praha - interaktivní výstava "Play"
 • Prosinec
  • ČUN, Praha - adventní setkání

Liberec

Individuální kurzy a podpora domácí výtvarné tvořivosti v místě bydliště klientky v Liberci - 2x měsíčně.

Sama hluchoslepá lektorka klubu Marcela Machovičová (ZTP/P) pracuje se svou klientkou. Věnují se především drhání, výsledky jejich práce jsou prezentovány na výstavách. Dalším ziskem jsou přátelská popovídání, která jsou pro klientku zvlášť důležitá, protože žije sama ve své domácnosti.

Ergoterapeutická dílna

V rámci volnočasových aktivit provozujeme ergoterapeutickou dílnu pražského klubu. Dílnu vede lektorka Martina Hanusová. Scházíme se dvakrát měsíčně kolektivně nebo individuálně v domácnostech klientek.

Individuální návštěvy - psychická podpora

Zaměřená na osobní přání, pomoc při řešení různých situací podle přání klienta.

Účast v soutěžích

Do soutěže s názvem Vaše pomoc, pořádané KDU-ČSL, jsme jménem KPČH přihlásili projekt Pomoc chlapcům neslyšícího Pavla Burdy. Umístili jsme se na prvním místě ziskem 244 hlasů. Dne 26.5.2010 převzala paní Ota Pačesová symbolický šek na částku 20.000,- Kč z rukou předsedy KDU-ČSL pana Cyrila Svobody.

foto: Ota Pačesová s předsedou KDU-ČSL Cyrilem Svobodou a symbolickým šekem

Ota Pačesová s předsedou KDU-ČSL Cyrilem Svobodou a symbolickým šekem

Pobyty

 • Šestý týdenní pobytový festival v Sušici 26.4.-2.5.2010, počet účastníků 19.

Výstavy

 • V roce 2010 se naše činnost zaměřila zejména na pořádání a instalace putovní výstavy s názvem "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…". Ohlasy v knize návštěv výstavy jsou velmi kladné a pro nás povzbuzující.
  • Krajská knihovna Pardubice - 5.1.-26.1.2010
  • Knihovna Kroměřížska - 2.2.-12.2.2010
  • Městská knihovna Jihlava - 19.2.-10.3.2010
  • Západočeská univerzita Plzeň, fakulta pedagogická - 16.3.-16.4.2010, včetně přednášky (cca 30 osob)
  • Krajská vědecká knihovna v Liberci - 14.5.-30.5.2010
  • Knihovna města Mladá Boleslav - 3.8.-31.8.2010
  • Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích - 2.9.-30.9.2010
 • Haptická výstava "Tichá temnota"
  • Úřad městské části - Praha 9 - Galerie 9 - 16.4.2010 - vernisáž (cca 20 osob)

Přednášky námi pořádané

 • Thomayerova nemocnice, Praha
  • Desatero komunikace se zdravotně postiženými, 6.2.2010 (cca 40 osob)
 • Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta pedagogická
  • Přednáška o hluchoslepotě, pořádaná společně s výstavou, 16.3.2010 (cca 30 osob)
 • Technická univerzita Liberec, Fakulta pedagogická
  • Přednáška o hluchoslepotě, 16.5.2010 (cca 30 osob)

Pomoc studentům

 • Poskytli jsme konzultace, umožnili dotazníkové šetření dvěma studentkám.
 • Tři studenky z Univerzity Karlovy v Praze, katedra speciální pedagogiky odpracovaly 3 x 20 hodin praxe. Dvě z nich realizovaly týdenní praxi v celkovém počtu 56 hodin.
 • Jedna studentka z Masarykovy univerzity v Brně realizovala výzkum s názvem "Vliv relaxace na osoby s hluchoslepotou".

Celoživotní vzdělávání dobrovolníků

 • Konference "E - Scribe on-line přepisovací centrum pro neslyšící" - ČVUT, Praha, 22.1.2010
 • Konference INSPO - Kongresové centrum, Praha, 13.3.2010
 • Konference "Pod jednou střechou" - Olomouc, "Záblesk" - Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, 30.4.2010
 • Seminář "Znakový jazyk spadl z nebe aneb znakové jazyky a jejich historie a výzkum“ - ČKTZJ Praha, 15.5.2010 - jedna pracovnice
 • Kurz pracovníků v sociálních službách - MHMP Praha - jedna pracovnice
 • Jsme členem ASNEPu a pravidelně (1x měsíčně) se účastníme schůzí. Pracujeme v legislativní komisi a revizní komisi.

Jak jsme financováni

Klub přátel červenobílé hole není dotován státní dotací. Přátelské návštěvy a doprovody na akcích provádí dobrovolníci bez nároku na mzdu.

Klub zaměstnával pět pracovníků na Dohodu o provedení práce. Proplatil v průměru na jednoho pracovníka 6 hodin měsíčně. Ostatní činnosti byly prováděny pěti dobrovolníky, kteří odpracovali celkem 877 hodin.

Spolupráce

 • Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých - zajišťuje nám dobrovolníky na akce.
 • Tyfloservis, o. p. s. - zapůjčuje nám bezplatně indukční smyčku na akce.
 • VIA Občanské sdružení hluchoslepých - společně připomínkujeme zákony a podílí se s námi na osvětové činnosti.
 • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - podporujeme jejich akce.
 • Česká unie neslyšících o.s., Praha - poskytuje prostory na klubovou činnost za minimální nájemné.
 • Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel - ASNEP o.s. - jsme členy a aktivně působíme v legislativní komisi.
 • Ústav sociální péče v Brně - Chrlicích
 • Centrum pro zrakově postižené Karolina - UK, Praha - tisk materiálů v braillově písmu
 • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta - praxe pro studentky
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Masarykova Univerzita Brno - praxe pro studentky
 • Fórum dárců

Propagace

 • Interní časopis "Paprsek ze tmy" - v roce 2010 vydáno 7 čísel


Podpořili nás v roce 2010

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

112.900,- Kč

logo Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

NOEN, a.s.

20.000,- Kč

logo NOEN, a.s.


Drobní dárci - 5.700,- Kč

Výnosy sbírky - 5.809,- Kč

Granty a dotace, dary právnické osoby - 132.900,- Kč

Všem dárců za podporu děkujeme, bez jejich pomoci bychom se neobešli a jen s obtížemi bychom dokázali zrealizovat všechny výše uvedené aktivity.

Výroční zpráva byla schválena předsednictvem dne 29. června 2011

Příloha: Finanční zpráva

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)