Výroční zpráva za rok 2011

Úvodní stranaPro dárce > Výroční zpráva za rok 2011

Základní údaje o organizaci

Název: Klub přátel červenobílé hole o. s.

Právní statut: občanské sdružení

Sídlo: Cafourkova 13/526, 181 00 Praha 8

Telefon: 284 691 012

Mobil: 775 164 190

E-mail: pacesova.ota@volny.cz

Internetová prezentace: www.klubpratel.wz.cz

IČO: 26999960

Bankovní spojení: číslo účtu - 2106507001/2400 - eBanka Praha 6

Oficiální datum založení: 9.4.2005

Registrace: MV ČR VS/1-1/60828/05-R

Statutární zástupci

Předseda: Martin Tarčinec

Tajemnice: Ota Pačesová

Předsednictvo: Karla Jandlová, Dana Ťukalová

Předsednictvo od 6.10.2011: Marcela Machovičová, Dana Ťukalová

Dozorčí rada: Jarmila Tarčincová, Ladislav Berky, Martina Hanusová

Dozorčí rada od 6.10.2011: bez změny

Náš program

 • Klub podporuje především rozvíjení kulturních aktivit a tvořivosti.
foto: Výroba vánočních přání

Výroba vánočních přání

 • Klub pořádá návštěvy kulturních a společenských akcí, poznávací výlety.
foto: Golfové hřiště - Cihelna u Karlových Varů

Golfové hřiště - Cihelna u Karlových Varů

foto: Botanická zahrada v Praze

Botanická zahrada v Praze

 • Klub pořádá pobytové akce se zaměřením zejména na výtvarnou tvořivost.
foto: Pobytový festival, Sušice

Pobytový festival, Sušice

foto: Pobytový festival, Sušice

Pobytový festival, Sušice

 • Klub pořádá propagační akce - tématické výstavy související především s postižením hluchoslepota.
foto: Zažij si na vlastní kůži - workshop Pardubice

Zažij si na vlastní kůži - workshop Pardubice

foto: Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…, Český Krumlov

Výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…", Český Krumlov

 • Klub vydává občasník "Paprsek ze tmy", který je rozesílán na osmdesát e-mailových adres, ve zvětšeném černotisku a v braillu.
 • Klub je pro členy zázemím, kde si mohou mezi sebou popovídat v malých skupinkách a vyměnit si vlastní zkušenosti.
 • Členem Klubu může být každý občan starší 18 let.

Organizační struktura

Klub Praha: vedoucí Ota Pačesová - tajemnice

Terénní oblasti: Martina Hanusová - Brno a Chomutov, Marcela Machovičová - Liberec

Tlumočník pro hluchoslepé: Ota Pačesová

Účetní a ekonom: Ota Pačesová

Lektorky: Martina Hanusová, Marcela Machovičová

Metodička: Mgr. Michala Růžičková

Externisté

Webové stránky: Jaroslav Hanus

Dobrovolníci: průvodci z organizace Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých, a jiní

Prostory

Klubovna Praha v prostorách České unie neslyšících o.s., Praha, Dlouhá 37, Praha 1

foto: Klubovna Praha

Členská základna

Členskou základnu tvoří z 90 % zdravotně postižení. Nejvíce s hluchoslepotou a zrakovým postižením. K 31.12.2011 - počet členů 50.

Členské příspěvky jsou ve výši 50,- Kč.

Poslání

Posláním KPČH o. s. je podporovat ty, kteří se chtějí nějakým způsobem sami realizovat v tvořivé, či jiné činnosti. Při tom plně respektovat jejich lidskou jedinečnost a pomáhat jim v jejich aktivizaci.

Cíl

Cílem je posilovat v lidech zdravé sebevědomí, najít jim smysl života, společenské uplatnění. Vést je k soběstačnosti. Odstranit pocit beznaděje a opuštěnosti.

Slovo úvodem

Milí přátelé, na následujících stránkách Výroční zprávy bychom vás rádi seznámili, tak jako v předchozích letech, s činností našeho Klubu v roce 2011. Naše finanční možnosti jsou čím dále menší, ale myslíme si, že práce, která za námi zůstává, rozhodně malá není. Spousta práce je odvedena dobrovolně, bez nároku na mzdu, jen s nadšením a chutí něco dobrého pro druhého udělat. Mnoho práce sami pro sebe navzájem dělají také sami hluchoslepí členové KPČH a nejsou tak jen pasivními příjemci sociálních služeb. Děkujeme všem, kdo nás v minulém roce podpořili a doufáme, že nám i nadále zachovají svou přízeň.

Základní standardy

 • Organizace dbá na odpovídající odbornou a morální úroveň svých dobrovolníků.
 • Organizace zajišťuje svým dobrovolníkům pravidelné informace.
 • Zásadou je respektování individuálních potřeb klienta a daných okolností.
 • Člen klubu nesmí být při poskytování služby diskriminován pro své pohlaví, zdravotní stav, rasu, jazyk, náboženství, politické přesvědčení, sexuální orientaci aj.
 • Je vedena dokumentace a statistika o kontaktech s členy klubu.
 • Je vedena evidence pořádaných akcí.
 • Je vedena evidence členů klubu.
 • Organizace pravdivým, široce dostupným a srozumitelným způsobem informuje členy klubu, odbornou i laickou veřejnost o nabízených službách a činnosti organizace.
 • Organizace jasně definuje svou nabídku klubu, tato nabídka je veřejně přístupná.
 • Organizace vytváří podklady pro prezentaci své činnosti (informační měsíční bulletin "Paprsek ze tmy", výroční zprávy, www stránky, apod.).

Přehled činnosti za rok 2011

Praha - klubová setkání

 • Návštěva solné jeskyně a restaurace Výtopna, Praha - 20.3.2011 - 10 osob
 • Protestní shromáždění osob se zdravotním postižením, Praha - 22.3.2011 - 15 osob
 • Návštěva výstavy "Tajemné orchideje a život kolem nich", Botanická zahrada Praha - 23.3.2011 - 10 osob
 • Celodenní výlet na golfové hřiště Cihelny u Karlových Varů - 22.5.2011 - 8 osob
 • Návštěva výstavy hmatových knih Tactus - 14.11.2011 - 15 osob
 • Vánoční klubové setkání - 14.12.2011 - 17 osob

Liberec

Individuální kurzy a podpora domácí výtvarné tvořivosti v místě bydliště klientky v Liberci - 2x měsíčně.

Sama hluchoslepá lektorka klubu Marcela Machovičová (ZTP/P) pracuje se svou klientkou. Věnují se především drhání, výsledky jejich práce jsou prezentovány na výstavách. Dalším ziskem jsou přátelská popovídání, která jsou pro klientku zvlášť důležitá, protože žije sama ve své domácnosti.

Ergoterapeutická dílna

V roce 2011 jsme praktikovali ergoterapeutickou dílnu individuálně, docházením do domácností klientů. Lektorka M. Hanusová docházela ke klientům v Praze a Liberci, učila je výtvarné techniky, připravovala a předávala jim materiál na výtvarnou činnost. (Ukázka výrobků přiložena.)

Individuální návštěvy - psychická podpora

Zaměřená na osobní přání, pomoc při řešení různých situací podle přání klienta.

Pracovní dotace

Práce je zajišťována z více jak z 80,6 % dobrovolnickou činností.

Počet hodin celkem: 1731 - 335 (placených) = 1396 dobrovolnických hodin

Celkem 335 hodin hrazených z dotace:

 • Tlumočení - 10 hodin
 • Lektorská a metodická činnost - 225 hodin
 • Údržba webu - 100 hodin

Pobyty

 • Sedmý týdenní pobytový festival v Sušici, Hotel Gabreta - 4.-10.5.2011, počet účastníků - 20 osob
 • Podzimní celorepublikový víkendový pobyt a Valná hromada, Penzion Krásná - 6.-9.10.2011, počet účastníků - 19 osob

Výstavy

V roce 2011 jsme pokračovali v pořádání a instalaci putovní výstavy s názvem "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…" jako v minulých letech. Ohlasy v knize návštěv výstavy jsou velmi kladné a pro nás povzbuzující.

 • Knihovna Petra Bezruče v Opavě - 1.-29.3.2011
 • Městská knihovna v Českém Krumlově - 1.-29.4.2011
 • Městská knihovna Tábor - 31.5.-30.6.2011
 • Krajská knihovna F. Bartoše, Zlín - 3.10.-27.10.2011
 • Muzeum Šumavy Sušice - 5.12.–31.1.2012

Přednášky námi pořádané

 • Zážitkový workshop "Zažij si na vlastní kůži", Univerzita Pardubice - 28.4.2011, počet účastníků - cca 150 osob
 • Benefiční koncert v kapucínském klášteře, Praha - "Nadělení Oktetí - dospělým i dětem aneb Zpěvy barevné: vokální jazz, pop a evropský folklór" - 1.6.2011 - součástí koncertu byla přednáška o hluchoslepotě a činnosti KPČH, počet účastníků - cca 60 osob
 • Městská knihovna v Českém Krumlově - 29.4.2011 - přednáška pro žáky střední zdravotní školy, počet účastníků - 20 osob
 • Jednodenní školení - kurz "Desatero komunikace" - pro NRZP, Praha, počet účastníků - 8 osob

Pomoc studentům

 • Poskytli jsme konzultace, umožnili dotazníkové šetření pěti studentkám.
 • Tři studentky - Masarykova univerzita Brno, jedna studentka - Pedagogická fakulta UK, Praha
 • Celkový počet hodin praxe: 176 hodin
 • Jedna studentka v rámci praxe vedla relaxační kurz pro hluchoslepé v počtu 60 hodin
 • Jedna studentka z MU - Brno - jednodenní praxe - 6 hodin

Konference, schůze - naše účast

 • Mezinárodní konference k inkluzivnímu vzdělávání na téma "Škola pro všechny", Aldea, Praha
 • Účast na zasedání ASNEP - 8 x ročně

Jak jsme financováni

Klub přátel červenobílé hole je financován zejména z dvou projektů "Nový obzor - edukační, osvětová a klubová činnost a Administrativní servis k tomuto projektu". Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory z programu "Podpora veřejných aktivit" Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Přátelské návštěvy a doprovody na akcích provádí dobrovolníci bez nároku na mzdu.

Klub zaměstnával pět pracovníků na Dohodu o provedení práce. Proplatil v průměru na jednoho pracovníka 6 hodin měsíčně. Ostatní činnosti byly prováděny dobrovolníky, kteří odpracovali celkem 1396 hodin.

Spolupráce

 • Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých - zajišťuje nám dobrovolníky na akce.
 • Tyfloservis, o. p. s. - zapůjčuje nám bezplatně indukční smyčku na akce.
 • VIA Občanské sdružení hluchoslepých - společně připomínkujeme zákony a podílí se s námi na osvětové činnosti.
 • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - podporujeme jejich akce.
 • Česká unie neslyšících o.s., Praha - poskytuje prostory na klubovou činnost za minimální nájemné.
 • Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel - ASNEP o.s. - jsme členy a aktivně působíme v legislativní komisi.
 • Ústav sociální péče v Brně - Chrlicích
 • Centrum pro zrakově postižené Karolina - UK, Praha - tisk materiálů v braillově písmu
 • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta - praxe pro studentky
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Masarykova Univerzita Brno - praxe pro studentky
 • Fórum dárců

Propagace

 • Interní časopis "Paprsek ze tmy" - v roce 2011 vydáno 8 čísel, dostává cca 60 abonentů (provedení - internet, braillovo písmo, černotisk)
 • Jsme na Facebooku - počet přátel 80, oblíbenost 31 osob
 • Webové stránky www.klubpratel.wz.cz - průměrná návštěvnost - 256 osob za měsíc
 • Mezinárodní den neslyšících, Praha - 24.9.2011 - prezentace činnosti KPČH na informačním stánku - účast cca 200 osob
 • Andělské zvonění, Český Brod - 26.11.2011 - prezentace činnosti a výrobků ergoterapeutické dílny


Podpořili nás v roce 2011 zejména

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

94.000,- Kč

logo Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

NOEN, a.s.

75.000,- Kč

logo NOEN, a.s.

Severočeské doly a.s.

25.000,- Kč

logo Severočeské doly a.s.

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

20.000,- Kč

logo Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.


Drobní dárci: 8.476,- Kč

Granty a dotace, dary právnické osoby celkem: 215.000,- Kč

Všem dárců za podporu děkujeme, bez jejich pomoci bychom se neobešli a jen s obtížemi bychom dokázali zrealizovat všechny výše uvedené aktivity.

Výroční zpráva byla schválena předsednictvem dne 27. června 2012

Příloha: Finanční zpráva

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)