Výroční zpráva za rok 2012

Úvodní stranaPro dárce > Výroční zpráva za rok 2012

Základní údaje o organizaci

Název: Klub přátel červenobílé hole o. s.

Právní statut: občanské sdružení

Sídlo: Cafourkova 13/526, 181 00 Praha 8

Telefon: 284 691 012

Mobil: 775 164 190

E-mail: pacesova.ota@volny.cz

Internetová prezentace: www.klubpratel.wz.cz

IČO: 26999960

Bankovní spojení: číslo účtu - 2106507001/2400 - eBanka Praha 6

Oficiální datum založení: 9.4.2005

Registrace: MV ČR VS/1-1/60828/05-R

Statutární zástupci

Předseda: Martin Tarčinec

Tajemnice: Ota Pačesová

Předsednictvo: Karla Jandlová, Dana Ťukalová

Dozorčí rada: Jarmila Tarčincová, Ladislav Berky, Martina Hanusová

Náš program

 • Klub podporuje především rozvíjení kulturních aktivit a tvořivosti.
foto: Výroba vánočních přání

Výroba vánočních přání

 • Klub pořádá návštěvy kulturních a společenských akcí, poznávací výlety.
foto: Návštěva ÚSP Chrlice - Den otevřených dveří

Návštěva ÚSP Chrlice - Den otevřených dveří

foto: Mezinárodní den neslyšících - Praha

Mezinárodní den neslyšících - Praha

 • Klub pořádá pobytové akce se zaměřením zejména na výtvarnou tvořivost.
foto: Klokoty u Tábora - červen

Klokoty u Tábora - červen

foto: Sezimovo Ústí - červen

Sezimovo Ústí - červen

 • Klub pořádá propagační akce - tématické výstavy související především s postižením hluchoslepota.
foto: Zažij si na vlastní kůži - workshop Pardubice

Zažij si na vlastní kůži - workshop Pardubice

foto: Zažij si na vlastní kůži - workshop Pardubice

Zažij si na vlastní kůži - workshop Pardubice

foto: Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…, Benešov

Výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…", Benešov

foto: Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…, Beroun

Výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…", Beroun

foto: Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…, Ostrava

Výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…", Ostrava

foto: Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…, Plzeň

Výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…", Plzeň

foto: Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…, Vyškov

Výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…", Vyškov

foto: Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…, Sušice

Výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…", Sušice

 • Klub vydává občasník "Paprsek ze tmy", který je rozesílán na osmdesát e-mailových adres, ve zvětšeném černotisku a v braillu.
 • Klub je pro členy zázemím, kde si mohou mezi sebou popovídat v malých skupinkách a vyměnit si vlastní zkušenosti.
 • Členem Klubu může být každý občan starší 18 let.

Organizační struktura

Klub Praha: vedoucí Ota Pačesová - tajemnice

Terénní oblasti: Martina Hanusová - Praha, Brno, Chomutov, Marcela Machovičová - Liberec

Tlumočník pro hluchoslepé: Ota Pačesová

Účetní a ekonom: Ota Pačesová

Lektorky: Martina Hanusová, Marcela Machovičová

Externisté

Webové stránky: Jaroslav Hanus

Dobrovolníci: průvodci z řad rodinných příslušníků, studentů a organizace Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých

Prostory

Klubovna Praha v prostorách České unie neslyšících o.s., Praha, Dlouhá 37, Praha 1

foto: Klubovna Praha

Členská základna

Členskou základnu tvoří z 90 % zdravotně postižení. Nejvíce s hluchoslepotou a zrakovým postižením. K 31.12.2012 - počet členů 46.

Členské příspěvky jsou ve výši 50,- Kč.

Poslání

Posláním KPČH o. s. je podporovat ty, kteří se chtějí nějakým způsobem sami realizovat v tvořivé, či jiné činnosti. Při tom plně respektovat jejich lidskou jedinečnost a pomáhat jim v jejich aktivizaci.

Cíl

Cílem je posilovat v lidech zdravé sebevědomí, najít jim smysl života, společenské uplatnění. Vést je k soběstačnosti. Odstranit pocit beznaděje a opuštěnosti.

Slovo úvodem

Milí přátelé, na předchozích stránkách jste měli možnost shlédnout obrazovou dokumentaci z našich akcí. Myslíme, že je to lépe vypovídající než velké množství textu. Na následujících stránkách Výroční zprávy vás seznámíme, tak jako v předchozích letech, s činností našeho Klubu v roce 2012. I když naše finanční možnosti jsou čím dále menší, myslíme si, že práce, která za námi zůstává, rozhodně malá není. Spousta práce je odvedena dobrovolně, bez nároku na mzdu, jen s nadšením a chutí něco dobrého pro druhého udělat. Mnoho práce sami pro sebe navzájem dělají také sami hluchoslepí členové KPČH a nejsou tak jen pasivními příjemci sociálních služeb. Děkujeme všem, kdo nás v minulém roce podpořili a doufáme, že nám i nadále zachovají svou přízeň.

Základní standardy

 • Organizace dbá na odpovídající odbornou a morální úroveň svých dobrovolníků.
 • Organizace zajišťuje svým dobrovolníkům pravidelné informace.
 • Zásadou je respektování individuálních potřeb klienta a daných okolností.
 • Člen klubu nesmí být při poskytování služby diskriminován pro své pohlaví, zdravotní stav, rasu, jazyk, náboženství, politické přesvědčení, sexuální orientaci aj.
 • Je vedena dokumentace a statistika o kontaktech s členy klubu.
 • Je vedena evidence pořádaných akcí.
 • Je vedena evidence členů klubu.
 • Organizace pravdivým, široce dostupným a srozumitelným způsobem informuje členy klubu, odbornou i laickou veřejnost o nabízených službách a činnosti organizace.
 • Organizace jasně definuje svou nabídku klubu, tato nabídka je veřejně přístupná.
 • Organizace vytváří podklady pro prezentaci své činnosti (informační měsíční bulletin "Paprsek ze tmy", výroční zprávy, www stránky, apod.).

Přehled činnosti za rok 2012

Klub přátel červenobílé hole se ve své činnosti zejména zaměřuje na plnění dvou projektů "Nový obzor - edukační, osvětová a klubová činnost a Administrativní servis k tomuto projektu".

Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory z programu „Podpora veřejných aktivit“ Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Projekt probíhá již několikátý rok. Klienty se snažíme vést k aktivní účasti na činnosti klubu. Pomáhají vytvářet program, sami navrhují možné aktivity, píší příspěvky do klubového občasníku Paprsek ze tmy. Zvláště jedna klientka se ujala tří pravidelných rubrik časopisu a tato činnost má velmi pozitivní vliv na její psychický stav. Také klienti, kteří se účastní výtvarné dílny, sami navrhují výtvarné zpracování jednotlivých výrobků. Výrobky výtvarné dílny jsou prezentovány na našich výstavách a také posílány našim sponzorům a příznivcům.

V rámci projektu se konají:

Praha - klubová setkání

 • 1.3.2012 - Klubové setkání pro klienty z Přerova a Brna ve Vyškově, při příležitosti vernisáže výstavy „NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…“
 • 7.3.2012 - Návštěva Neviditelné výstavy - Praha
 • 17. 3. 2012 - Účast na konferenci INSPO - Praha, doprovod a tlumočení klientům
 • 20.6.2012 - Návštěva výstavy Cechu dráteníků a výstava nevidomé sochařky Marianny Machalové - Jánošíkové v Galerii 9
 • 3.10.2012 - Den otevřených dveří, ÚSP Brno - Chrlice
 • 21.11.2012 - Návštěva hmatové výstavy "…v prstech a dlaních", Praha
 • 14.12.2012 - Předvánoční setkání, Praha

Průměrná návštěvnost: počet osob se ZTP/P - 10

Náklady na tento projekt jsou nájemné za klubovou místnost a jízdné.

Liberec

Individuální kurzy a podpora domácí výtvarné tvořivosti v místě bydliště klientky v Liberci - 2x měsíčně.

Sama hluchoslepá lektorka klubu Marcela Machovičová (ZTP/P) pracuje se svou klientkou. Věnují se především drhání, výsledky jejich práce jsou prezentovány na výstavách. Dalším ziskem jsou přátelská popovídání, která jsou pro klientku zvlášť důležitá, protože žije sama ve své domácnosti na malé vesnici.

Náklady na tento projekt jsou materiál na výrobky, mzda lektorky a jízdné.

Ergoterapeutická dílna

V roce 2012 jsme pokračovali ve stejné praxi jako v předchozím roce, a to v provozu ergoterapeutické dílny individuálně, docházením do domácností klientů. Lektorka M. Hanusová docházela ke klientům v Praze a Liberci, učila je výtvarné techniky, připravovala a předávala jim materiál na výtvarnou činnost.

Náklady na tento projekt jsou materiál na výrobky, mzda lektorky a jízdné.

Výstavy

V roce 2012 se věnujeme pořádání naší putovní výstavy "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…" jako v minulých letech. Jedná se o stěžejní součást výše zmiňovaného projektu "Nový obzor".

Výstavy jsou pořádány především v knihovnách po celé ČR. Snažíme se seznámit veřejnost s problematikou hluchoslepoty a přiblížit jim život lidí s tímto závažným postižením.

Názory na naši výstavu "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…" nám návštěvníci sdělují svými příspěvky v knize návštěv. Ohlasy jsou vesměs pozitivní.

Také naše přednášky hodnotí účastníci obvykle v jejich závěru a i zde se setkáváme s velmi pozitivním přijetím.

Výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…" se uskutečnila:

 • Muzeum Šumavy Sušice, 5.12.-31.1.2012
 • Knihovna Karla Dvořáčka, Vyškov, 1.3.-31.3.2012. Zde byla součástí výstavy i vernisáž a přednáška. Cca 35 osob.
 • Městská knihovna v Berouně, 2.5.-31.5.2012
 • Knihovna města Ostravy, 2.7.-20.8.2012
 • Knihovna města Plzně, M-Klub, 3.9.-31.10.2012
 • Městská knihovna v Benešově, 5.11.2012-30.11.2012

Náklady na tento projekt jsou materiál na údržbu a obnovu výstavy a jízdné.

Přednášky námi pořádané

 • Zúčastnili jsme se akce pořádané Univerzitou Pardubice - Dopravní fakulta „Zažij si na vlastní kůži“, 25.4.2012 - workshop a přednáška - cca 200 osob.
 • Uspořádali dvě přednášky o komunikaci hluchoslepých osob pro studenty UK Praha - filozofická fakulta - v průměru cca 30 osob.
 • Zúčastnili jsme se oslav Mezinárodního dne neslyšících, 22.9.2012 - propagační a informační stánek.
 • účastnili jsme se konference „Rovná práva pro všechny“, 23.10.2012 - Senát ČR.
 • Úspěšnost projektu hodnotíme podle několika kritérií. Nejdůležitějším je pro nás zpětná vazba od našich klientů. Osobně nám sdělují své pocity a připomínky v závěru konání klubových akcí a pobytů, dále se k naší práci vyjadřují v osobních emailech a v časopise Paprsek ze tmy.

  Pracovní dotace

  Práce je zajišťována cca ze 73 % dobrovolnickou činností.

  Počet hodin celkem: 2110 = 450 (placených) + 1660 dobrovolnických hodin.

  Celkem 450 hodin hrazených z dotace:

  • Lektorská práce - 200 hodin
  • Údržba webu - 100 hodin
  • Administrativní servis - 150 hodin

  Počet osob zajišťujících činnost: 4 osoby na DPP + 11 dobrovolníků

  Činnost v roce 2012 mimo projekt

  • Individuální návštěvy, komunikace přes Skype, poradenství a psychická podpora.
  • Zaměřená na osobní přání, pomoc při řešení různých situací podle přání klienta.

  Počet hodin: 508

  Pobyty

  • 7. týdenní pobytový festival v Sezimově Ústí, Penzion u Růže - 8.6.–15.6.2012, počet účastníků - 20 osob

  Program byl zaměřen zejména na návštěvy místních kulturních památek. Hostem pobytu byl pan Z. Kašpárek, šéfredaktor časopisu Sociální služby.

  Media

  V roce 2012 vyšlo několik článků:

  • časopis - Sociální služby - čtyřdílný seriál o hluchoslepotě - autor O. Pačesová a jeden článek šéfredaktora časopisu - autor Z. Kašpárek „S hluchoslepými si často lidé nevědí rady“
  • v časopise Můžeš
  • na internetovém portálu Student point - autor M. Eidrnová, Červená a bílá, aneb konec nevědomosti o hluchoslepotě

  Dále informativní články v místních mediích (Sušice, Vyškov, Plzeň, Benešov, Beroun, Ostrava), kde se pořádala výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…".

  Propagace

  • V roce 2012 jsme vydali devět čísel časopisu Paprsek ze tmy, z toho tři dvojčísla. Počet odběratelů: po internetu - 100 vč. institucí, v bodovém písmu - 2 osoby, v černotisku - 7 osob.
  • Jsme na Facebooku - počet přátel 97, oblíbenost stránek 52 osob.
  • Webové stránky www.klubpratel.wz.cz - průměrná návštěvnost - 200 osob za měsíc. Stránky mají označení "Blind Friendly" druhého stupně.
  • Komunikujeme s klienty i pomocí Skypu ve znakovém jazyce.

  Pomoc studentům

  • Poskytli jsme konzultace, umožnili dotazníkové šetření třem studentkám.
  • Dvě studentky - Masarykova univerzita Brno (praxe 140 hodin)
  • Dvě studentky - Univerzita Jana Amose Komenského (praxe 120 hodin)

  Konference, schůze - naše účast

  • Jsme členem ASNEPu a pravidelně (1x měsíčně) se účastníme schůzí. Pracujeme v legislativní komisi a revizní komisi ASNEP.
  • Účast na zasedání ASNEP - 8 x ročně

  Jak jsme financováni

  Klub přátel červenobílé hole je financován zejména z dvou projektů "Nový obzor - edukační, osvětová a klubová činnost a Administrativní servis k tomuto projektu". Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory z programu "Podpora veřejných aktivit" Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

  Přátelské návštěvy a doprovody na akcích provádí dobrovolníci bez nároku na mzdu.

  Klub zaměstnával čtyři pracovníky na Dohodu o provedení práce. Ostatní činnosti byly prováděny dobrovolníky, kteří odpracovali celkem 1660 hodin.

  Spolupráce

  • Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých - zajišťuje nám dobrovolníky na akce.
  • Tyfloservis, o. p. s. - zapůjčuje nám bezplatně indukční smyčku na akce.
  • VIA Občanské sdružení hluchoslepých - společně připomínkujeme zákony a podílí se s námi na osvětové činnosti.
  • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - podporujeme jejich akce.
  • Česká unie neslyšících o.s., Praha - poskytuje prostory na klubovou činnost za minimální nájemné.
  • Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel - ASNEP o.s. - jsme členy a aktivně působíme v legislativní komisi.
  • Ústav sociální péče v Brně - Chrlicích
  • Centrum pro zrakově postižené Karolina - UK, Praha - tisk materiálů v braillově písmu
  • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta - praxe a přednášky pro studentky
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Masarykova Univerzita Brno - praxe pro studentky


  Podpořili nás v roce 2012 zejména

  Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

  56.000,- Kč

  logo Vládní výbor pro zdravotně postižené občany


  Drobní dárci: 570,- Kč

  Granty a dotace, dary právnické osoby celkem: 56.000,- Kč

  Všem dárců za podporu děkujeme, bez jejich pomoci bychom se neobešli a jen s obtížemi bychom dokázali zrealizovat všechny výše uvedené aktivity.

  Výroční zpráva byla schválena předsednictvem dne 25. června 2013

  Příloha: Finanční zpráva

  (c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)