Výroční zpráva za rok 2013

Úvodní stranaPro dárce > Výroční zpráva za rok 2013

Základní údaje o organizaci

Název: Klub přátel červenobílé hole o. s.

Právní statut: občanské sdružení

Sídlo: Cafourkova 13/526, 181 00 Praha 8

Telefon: 284 691 012

Mobil: 775 164 190

E-mail: pacesova.ota@volny.cz

Internetová prezentace: www.klubpratel.wz.cz

IČO: 26999960

Bankovní spojení: číslo účtu - 2106507001/2400 - eBanka Praha 6

Oficiální datum založení: 9.4.2005

Registrace: MV ČR VS/1-1/60828/05-R

Statutární zástupci

Předseda: Martin Tarčinec

Tajemnice: Ota Pačesová

Předsednictvo: Karla Jandlová, Dana Ťukalová

Dozorčí rada: Jarmila Tarčincová, Ladislav Berky, Martina Hanusová

Náš program

 • Klub podporuje především rozvíjení kulturních aktivit a tvořivosti.
foto: Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…, Hradec Králové

Výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…", Hradec Králové

 • Klub pořádá návštěvy kulturních a společenských akcí, poznávací výlety.
foto: Zámecká zahrada - Trojský zámek

Zámecká zahrada - Trojský zámek

foto: Mezinárodní den neslyšících - Praha

Mezinárodní den neslyšících - Praha

 • Klub pořádá pobytové akce se zaměřením zejména na turistiku a rozvoj fyzické zdatnosti.
foto: Hřiště v Sušici

Hřiště v Sušici

foto: Sušice - u kaple Anděla strážce

Sušice - u kaple Anděla strážce

 • Klub pořádá propagační akce - tématické výstavy související především s postižením hluchoslepota.
foto: Zažij si na vlastní kůži - workshop Pardubice

Zažij si na vlastní kůži - workshop Pardubice

foto: Zažij si na vlastní kůži - workshop Pardubice

Zažij si na vlastní kůži - workshop Pardubice

foto: Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…, Jindřichův Hradec

Výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…", Jindřichův Hradec

foto: Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…, Kutná Hora

Výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…", Kutná Hora

foto: Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…, Planá nad Lužnicí

Výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…", Planá nad Lužnicí

 • Klub vydává občasník "Paprsek ze tmy".
 • Klub je pro členy zázemím, kde si mohou mezi sebou popovídat v malých skupinkách a vyměnit si vlastní zkušenosti.
 • Členem Klubu může být každý občan starší 18 let.

Organizační struktura

Klub Praha: vedoucí Ota Pačesová - tajemnice

Terénní oblasti: Martina Hanusová - Praha, Brno, Chomutov, Marcela Machovičová - Liberec

Tlumočník pro hluchoslepé: Ota Pačesová - dobrovolník

Účetní a ekonom: Ota Pačesová

Lektorky: Martina Hanusová, Marcela Machovičová

Externisté

Webové stránky: Jaroslav Hanus

Dobrovolníci: průvodci z řad rodinných příslušníků, studentů a organizace Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých

Prostory

Klubovna Praha v prostorách České unie neslyšících o.s., Praha, Dlouhá 37, Praha 1

foto: Na benefiční akci - Golf - Cihelny u Karlových Varů

Na benefiční akci - Golf - Cihelny u Karlových Varů

Členská základna

Členskou základnu tvoří z 90 % zdravotně postižení. Nejvíce s hluchoslepotou a zrakovým postižením. K 31.12.2013 - počet členů 52.

Členské příspěvky jsou ve výši 50,- Kč.

foto: Sušice - před hotelem Gabreta

Sušice - před hotelem Gabreta

Poslání

Posláním KPČH o. s. je podporovat ty, kteří se chtějí nějakým způsobem sami realizovat v tvořivé, či jiné činnosti. Při tom plně respektovat jejich lidskou jedinečnost a pomáhat jim v jejich aktivizaci.

foto: Sušice - taneční večer

Sušice - taneční večer

Cíl

Cílem je posilovat v lidech zdravé sebevědomí, najít jim smysl života, společenské uplatnění. Vést je k soběstačnosti. Odstranit pocit beznaděje a opuštěnosti.

Slovo úvodem

Milí přátelé, tak jako v minulých letech ve výročních zprávách, tak i v této výroční zprávě přinášíme hlavně obrazovou dokumentaci. Domníváme se, že tak si mohou lidé udělat lepší představu o naší činnosti, než kdyby četli pouze výčet toho, co vše jsme udělali. Na následujících stránkách Výroční zprávy vás seznámíme, tak jako v předchozích letech, s činností našeho Klubu v roce 2013. Naše finanční možnosti jsou stále stejné, ale nestěžujeme si, myslíme si, že práce, která za námi zůstává, rozhodně malá není. Ze 70% je práce odvedena dobrovolně, bez nároku na mzdu, a nadšení s chutí nám zatím zůstává. Některé činnosti dělají také sami hluchoslepí členové KPČH a nejsou tak jen pasivními příjemci sociálních služeb. Což je naším cílem.

Děkujeme všem, kdo nás v minulém roce podpořili a doufáme, že nám i nadále zachovají svou přízeň.

Základní standardy

 • Organizace dbá na odpovídající odbornou a morální úroveň svých dobrovolníků.
 • Organizace zajišťuje svým dobrovolníkům pravidelné informace.
 • Zásadou je respektování individuálních potřeb klienta a daných okolností.
 • Člen klubu nesmí být při poskytování služby diskriminován pro své pohlaví, zdravotní stav, rasu, jazyk, náboženství, politické přesvědčení, sexuální orientaci aj.
 • Je vedena evidence pořádaných akcí.
 • Je vedena evidence členů klubu.
 • Organizace pravdivým, široce dostupným a srozumitelným způsobem informuje členy klubu, odbornou i laickou veřejnost o nabízených službách a činnosti organizace.
 • Organizace jasně definuje svou nabídku klubu, tato nabídka je veřejně přístupná.
 • Organizace vytváří podklady pro prezentaci své činnosti (informační měsíční bulletin "Paprsek ze tmy", výroční zprávy, www stránky, apod.).

Přehled činnosti za rok 2013

Klub přátel červenobílé hole se ve své činnosti zejména zaměřuje na plnění dvou projektů „Nový obzor - edukační, osvětová a klubová činnost a Administrativní servis k tomuto projektu“.

Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory z programu „Podpora veřejných aktivit“ Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Tento projekt probíhá pravidelně od roku 2008. Klienty se snažíme vést k aktivní účasti na činnosti klubu. Pomáhají vytvářet program, sami navrhují možné aktivity, píší příspěvky do klubového občasníku Paprsek ze tmy. Několik klientů pravidelně přispívá do našeho občasníku. Také klienti, kteří se účastní výtvarné dílny, sami navrhují výtvarné zpracování jednotlivých výrobků. Výrobky výtvarné dílny jsou prezentovány na našich výstavách a také posílány našim sponzorům a příznivcům.

Dvěma klientům jsme doporučili kurzy na zvýšení kvalifikace (o.s. Okamžik) a rozšíření vzdělání (SNN - český jazyk). Úspěšně je absolvovali.

Činnost v rámci projektu

Praha - klubová setkání

 • 6.3.2013 - Konference INSPO, Praha
 • 19.4.2013 - Tactus 2013 - Výstava hmatových knih
 • 22.5.2013 - Hmatová indiánská výstava a celodenní klub pro mimopražské - Stromovka, zámek Trója, Botanická zahrada
 • 14.7.2013 - Botanická zahrada - Na Slupi
 • 22.8.2013 - Celodenní výlet Pěnčín - Kozí farma
 • 2.11.2013 - Návštěva Malostranského hřbitova
 • 27.11.2013 - Výstava Naslepo - Okamžik, MÚ Praha 3
 • 14.12.2013 - Putování za duchem Vánoc - akce Velký Vůz na podporu LORMU
 • 17.12.2013 - Vánoční setkání - Praha

Průměrná návštěvnost klubů 10 osob.

Náklady na tento projekt jsou nájemné za klubovou místnost v ČUN a jízdné.

Počet hodin: 80 včetně přípravy

Počet dobrovolníků: 2

Liberec

Individuální kurzy a podpora domácí výtvarné tvořivosti v místě bydliště klientky v Liberci - 2x měsíčně.

Sama hluchoslepá lektorka klubu Marcela Machovičová (ZTP/P) pracuje se svou klientkou. Věnují se především drhání, výsledky jejich práce jsou prezentovány na výstavách. Dalším ziskem jsou přátelská popovídání, která jsou pro klientku zvlášť důležitá, protože žije sama ve své domácnosti na malé vesnici.

Náklady na tento projekt jsou materiál na výrobky, mzda lektorky a jízdné.

Počet hodin z projektu: 50

Ergoterapeutická dílna

V roce 2013 jsme pokračovali ve stejné praxi jako v předchozím roce, a to v provozu ergoterapeutické dílny individuálně, docházením do domácností klientů. Lektorka M. Hanusová docházela ke klientům v Praze a Liberci, učila je výtvarné techniky, připravovala a předávala jim materiál na výtvarnou činnost. Rovněž proběhl tento kurz v rámci pobytu. Náklady na tento projekt jsou materiál na výrobky, mzda lektorky a jízdné.

Počet hodin z projektu: 100

Výstavy

V roce 2013 se věnujeme pořádání naší putovní výstavy "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…" jako v minulých letech. Jedná se o stěžejní součást výše zmiňovaného projektu "Nový obzor".

Výstavy jsou pořádány především v knihovnách po celé ČR. Snažíme se seznámit veřejnost s problematikou hluchoslepoty a přiblížit jim život lidí s tímto závažným postižením.

Názory na naši výstavu "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…" nám návštěvníci sdělují svými příspěvky v knize návštěv. Ohlasy jsou velmi pozitivní.

Také naše přednášky hodnotí účastníci obvykle v jejich závěru a i zde se setkáváme s velmi pozitivním přijetím.

Výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…" se uskutečnila:

 • Městská knihovna v Jindřichově Hradci, 7.1.-28.2.2013
 • Městská knihovna Most, 4.3.-29.3.2013
 • Městská knihovna Kutná Hora, 2.4.-30.4.2013
 • Městská knihovna Planá nad Lužnicí, 6.5.-31.5.2013

Náklady na tento projekt jsou materiál na údržbu a obnovu výstavy a jízdné.

Počet hodin: 160

Počet dobrovolníků: 2-3

Počet hodin z projektu: 50

Přednášky námi pořádané

 • 21.3.2013 - Univerzita Hradec Králové - O hluchoslepotě - pro studenty speciální pedagogiky - obor tylfopedie a surdopedie - 20 osob.
 • 23.3.2013 - ÚSP Tloskov - Desatero komunikace - pro zaměstnance - 25 osob.
 • 27.3.2013 - Univerzita Karlova - Fakulta filozofická - O hluchoslepotě - pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících - 30 osob.
 • 10.12.2013 - Univerzita Karlova - Fakulta filozofická - O hluchoslepotě - pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících - 35 osob
 • 16.12.2013 - Aldea, Novotného lávka, Praha 1 - Desatero komunikace - pro kurz tlumočníků ZJ - 25 osob.

Počet hodin: 20

Počet dobrovolníků: 2

Prezentační akce

 • 24.4.2013 - Workshop „Zažij si na vlastní kůži“ - Univerzita Pardubice - nad 150 osob.
 • 21.9.2013 - Mezinárodní den neslyšících, U Anděla, Praha 5, akce ASNEP - nad 150 osob.
 • 6.10.2013 - Dvoudenní celostátní setkání tlumočníků znakového jazyka.
 • 13.11.2013 - konference a workshop „Sociální začleňování osob se zrakovým postižením“, Domov pro ZP Brno - Chrlice, cca 60 osob.
 • 15.11.2013 - Celodenní zážitková akce „Jiná realita“ - Středočeský kraj – Poděbrady. Výstavka o hluchoslepotě a workshop pro žáky v 11 skupinkách po 20 žácích. Akce pro školy cca 220 žáků základních škol z Poděbrad.

Počet hodin: 66

Počet dobrovolníků: 2

Úspěšnost projektu hodnotíme podle několika kritérií. Nejdůležitějším je pro nás zpětná vazba od našich klientů. Osobně nám sdělují své pocity a připomínky v závěru konání klubových akcí a pobytů, dále se k naší práci vyjadřují v osobních emailech a v časopise Paprsek ze tmy.

Pracovní dotace

Práce je zajišťována cca ze 77 % dobrovolnickou činností.

Počet hodin celkem: 2 470 = 450 (placených) + 2020 dobrovolnických hodin.

Celkem 450 hodin hrazených z dotace:

 • Lektorská a metodická práce - 200 hodin
 • Údržba webu - 100 hodin
 • Administrativní účetní servis - 150 hodin

Počet osob zajišťujících činnost: 4 osoby na DPP + cca 10 dobrovolníků

Činnost v roce 2013 mimo projekt

 • Individuální návštěvy, komunikace přes Skype, poradenství a psychická podpora, vycházky.
 • Zaměřená na osobní přání, pomoc při řešení různých situací podle přání klienta.

Pobyty

 • 8. týdenní pobytový festival v Sušici, Hotel Gabreta - 27.5.-2.6.2013, počet účastníků - 20 osob

Počet hodin: 320

Počet dobrovolníků: 4

Výstavy a přednášky v rámci benefičních akcí

 • 6.3.2013 - Benefiční koncert "Liturgie sv. Jana Zlatoústého, Kapucínský klášter v Praze na Hradčanech". Prezentace výrobků a informativní výstavka s krátkou přednáškou na téma hluchoslepota. Počet osob: cca 60
 • 24.5.2013 - Golf - Cihelny u Karlových Varů - prezentace výrobků. Počet osob: cca 50

Počet hodin: 42

Počet dobrovolníků: 7

Media

 • Informativní články v místních mediích (na místech, kde se pořádala výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…").
 • Články v časopisu GONG.

Propagace

 • V roce 2013 jsme vydali devět čísel časopisu Paprsek ze tmy, z toho tři dvojčísla. Počet odběratelů: po internetu - 100 vč. institucí, v bodovém písmu - 1 osoba, v černotisku - 7 osob.
 • Jsme na Facebooku - počet přátel 97, oblíbenost stránek 81 osob.
 • Webové stránky www.klubpratel.wz.cz - průměrná návštěvnost - 200 osob za měsíc. Stránky mají označení "Blind Friendly“ druhého stupně.
 • Komunikujeme s klienty i pomocí Skypu ve znakovém jazyce.

Pomoc studentům

 • Poskytli jsme konzultace, umožnili dotazníkové šetření dvěma studentkám.
 • Tři studentky - Masarykova univerzita Brno (praxe 200 hodin).

Konference, schůze - naše účast

 • Jsme členem ASNEPu a pravidelně (1x měsíčně) se účastníme schůzí. Pracujeme v legislativní komisi a revizní komisi ASNEP.
 • Účast na zasedání ASNEP - 8 x ročně

Počet hodin: 32

Počet dobrovolníků: 2

Statistika

Počet hodin: 2020 - 10 dobrovolníků

Počet dobrovolníků

Činnost

Počet hodin

Počet akcí

Propočet osob

2

Kluby

80

9

90

2-3

Výstavy

110

4

Nelze určit

2

Přednášky

20

5

135

7

Prezentační a benefiční akce

108

8

700

3

Individuální

1270

-

4

4

Pobyt

320

1

20

2

Práce a zasedání ASNEP

32

8

-

1

Paprsek ze tmy

80

8 čísel

100

Fyzicky - 10

2020

Jmenovitě: O. Pačesová, M. Hanusová, T. Čejková, K. Axlerová, N. Bálková, J. Rzepecká, L. Berky, D. Ťukalová, A. Pačesová, R. Shbat

Jak jsme financováni

Klub přátel červenobílé hole je financován zejména z dvou projektů "Nový obzor - edukační, osvětová a klubová činnost a Administrativní servis k tomuto projektu". Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory z programu "Podpora veřejných aktivit" Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Přátelské návštěvy a doprovody na akcích provádí dobrovolníci bez nároku na mzdu.

Klub zaměstnával čtyři pracovníky na Dohodu o provedení práce. Ostatní činnosti byly prováděny dobrovolníky, kteří odpracovali celkem 2020 hodin.

Spolupráce

 • Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých - zajišťuje nám dobrovolníky na akce.
 • Tyfloservis, o. p. s. - zapůjčuje nám bezplatně indukční smyčku na akce.
 • VIA Občanské sdružení hluchoslepých - společně připomínkujeme zákony a podílí se s námi na osvětové činnosti.
 • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - podporujeme jejich akce.
 • Česká unie neslyšících o.s., Praha - poskytuje prostory na klubovou činnost za minimální nájemné.
 • Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel - ASNEP o. s. - jsme členy a aktivně působíme v legislativní komisi a revizní komisi
 • Ústav sociální péče v Brně - Chrlicích
 • Centrum pro zrakově postižené Karolina - UK, Praha - tisk materiálů v braillově písmu
 • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta - praxe a přednášky pro studentky
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Masarykova Univerzita Brno - praxe pro studentky

Podpořili nás v roce 2013 zejména

NOEN, a.s.

82.000,- Kč

Vládní výbor pro zdravotně postižené

52.500,- Kč

MUDr. Zuzana Roithová MBA - poslankyně Evropského parlamentu

20.000,- Kč

J. B. Babylon

10.000,- Kč

Cesty poznání

10.000,- Kč

KTP Praha spol. s r.o.

10.000,- Kč

Benefiční koncert Kapucíni

7.159,- Kč


Granty a dotace, dary právnické osoby celkem: 164.500,- Kč

Drobní dárci - fyzické osoby: 30.059,- Kč

Všem dárců za podporu děkujeme, bez jejich pomoci bychom se neobešli a jen s obtížemi bychom dokázali zrealizovat všechny výše uvedené aktivity.

Výroční zpráva byla schválena předsednictvem dne 30. června 2014

Příloha: Finanční zpráva

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)