Výroční zpráva za rok 2014

Úvodní stranaPro dárce > Výroční zpráva za rok 2014

Základní údaje o organizaci

Název: Klub přátel červenobílé hole o. s.

Právní statut: občanské sdružení

Sídlo: Cafourkova 13/526, 181 00 Praha 8

Telefon: 284 691 012

Mobil: 775 164 190

E-mail: pacesova.ota@volny.cz

Internetová prezentace: www.klubpratel.wz.cz

IČO: 26999960

Bankovní spojení: číslo účtu - 2106507001/5500 - eBanka Praha 6

Oficiální datum založení: 9.4.2005

Registrace: MV ČR VS/1-1/60828/05-R

Statutární zástupci

Předseda: Martin Tarčinec

Tajemnice: Ota Pačesová

Předsednictvo: Marcela Machovičová, Dana Ťukalová

Dozorčí rada: Jarmila Tarčincová, Ladislav Berky, Martina Hanusová

Náš program

 • Klub podporuje především rozvíjení kulturních aktivit a tvořivosti.
foto: Pobytový festival, Janské Lázně

Pobytový festival, Janské Lázně

 • Klub pořádá návštěvy kulturních a společenských akcí, poznávací výlety.
foto: Návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka

Návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka

 • Klub pořádá pobytové akce se zaměřením zejména na turistiku a rozvoj fyzické zdatnosti.
foto: Výlet v okolí Janských Lázních

Výlet v okolí Janských Lázních

foto: Pobyt u moře, Černá Hora

Pobyt u moře, Černá Hora

 • Klub pořádá propagační akce - tématické výstavy související především s postižením hluchoslepota.
foto: Naše výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME...

Naše výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME...

foto: Workshop pro děti - Havířov

Workshop pro děti - Havířov

foto: Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME..., Havířov

Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME..., Havířov

foto: Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME..., Slaný

Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME..., Slaný

 • Klub vydává občasník "Paprsek ze tmy".
 • Klub je pro členy zázemím, kde si mohou mezi sebou popovídat v malých skupinkách a vyměnit si vlastní zkušenosti.
 • Členem Klubu může být každý občan starší 18 let.

Organizační struktura

Klub Praha: vedoucí Ota Pačesová - tajemnice

Terénní oblasti: Martina Hanusová - Praha, Brno, Chomutov, Marcela Machovičová - Liberec

Tlumočník pro hluchoslepé: Ota Pačesová - dobrovolník

Účetní a ekonom: Ota Pačesová

Lektorky: Martina Hanusová, Marcela Machovičová

Externisté

Webové stránky: Jaroslav Hanus

Dobrovolníci: průvodci z řad rodinných příslušníků, studentů a organizace Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých

Prostory

Klubovna Praha v prostorách České unie neslyšících o.s., Praha, Dlouhá 37, Praha 1

foto: Přednáška v České unii neslyšících

Přednáška v České unii neslyšících

Členská základna

Členskou základnu tvoří z 90 % zdravotně postižení. Nejvíce s hluchoslepotou a zrakovým postižením. K 31.12.2014 - počet členů 51.

Členské příspěvky jsou ve výši 50,- Kč.

foto: Skupinové foto na pobytu v Janských Lázních

Skupinové foto na pobytu v Janských Lázních

Poslání

Posláním KPČH o. s. je podporovat ty, kteří se chtějí nějakým způsobem sami realizovat v tvořivé, či jiné činnosti. Při tom plně respektovat jejich lidskou jedinečnost a pomáhat jim v jejich aktivizaci.

foto: Výlet do Lysé nad Labem

Výlet do Lysé nad Labem

Cíl

Cílem je posilovat v lidech zdravé sebevědomí, najít jim smysl života, společenské uplatnění. Vést je k soběstačnosti. Odstranit pocit beznaděje a opuštěnosti.

Slovo úvodem

Milí přátelé, tak jako v minulých letech ve výročních zprávách, tak i v této výroční zprávě přinášíme hlavně obrazovou dokumentaci. Domníváme se, že tak si mohou lidé udělat lepší představu o naší činnosti, než kdyby četli pouze výčet toho, co vše jsme udělali. Na následujících stránkách Výroční zprávy vás seznámíme, tak jako v předchozích letech, s činností našeho Klubu v roce 2014. Naše finanční možnosti nejsou velké, ale myslíme si, že práce, která za námi zůstává, rozhodně malá není. Ze 73% je práce odvedena dobrovolně, bez nároku na mzdu, a nadšení s chutí nám zatím zůstává. Některé činnosti dělají také sami hluchoslepí členové KPČH a nejsou tak jen pasivními příjemci sociálních služeb, což je také naším cílem.

Děkujeme všem, kdo nás v minulém roce podpořili a doufáme, že nám i nadále zachovají svou přízeň.

Základní standardy

 • Organizace dbá na odpovídající odbornou a morální úroveň svých dobrovolníků.
 • Organizace zajišťuje svým dobrovolníkům pravidelné informace.
 • Zásadou je respektování individuálních potřeb klienta a daných okolností.
 • Člen klubu nesmí být při poskytování služby diskriminován pro své pohlaví, zdravotní stav, rasu, jazyk, náboženství, politické přesvědčení, sexuální orientaci aj.
 • Je vedena evidence pořádaných akcí.
 • Je vedena evidence členů klubu.
 • Organizace pravdivým, široce dostupným a srozumitelným způsobem informuje členy klubu, odbornou i laickou veřejnost o nabízených službách a činnosti organizace.
 • Organizace jasně definuje svou nabídku klubu, tato nabídka je veřejně přístupná.
 • Organizace vytváří podklady pro prezentaci své činnosti (informační měsíční bulletin "Paprsek ze tmy", výroční zprávy, www stránky, apod.).

Přehled činnosti za rok 2014

Klub přátel červenobílé hole se ve své činnosti zejména zaměřuje na plnění dvou projektů "Nový obzor - edukační, osvětová a klubová činnost a Administrativní servis k tomuto projektu".

Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory z programu "Podpora veřejných aktivit" Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Tento projekt probíhá pravidelně od roku 2008. Klienty se snažíme vést k aktivní účasti na činnosti klubu. Pomáhají vytvářet program, sami navrhují možné aktivity, píší příspěvky do klubového občasníku Paprsek ze tmy. Několik klientů pravidelně přispívá do našeho občasníku. Také klienti, kteří se účastní výtvarné dílny, sami navrhují výtvarné zpracování jednotlivých výrobků. Výrobky výtvarné dílny jsou prezentovány na našich výstavách a také posílány našim sponzorům a příznivcům.

Činnost v rámci projektu

Praha - klubová setkání

 • 21. 2. 2014 – Klubové posezení v ČUN, Praha
 • 1. 3. 2014 – Návštěva výstavy "Venkov" – Národopisné muzeum, Praha
 • 15. 3. 2014 – Konference INSPO, Praha
 • 25. 3. 2014 – Návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka, Praha
 • 22. 4. 2014 – Klubové setkání s přednáškou zástupců firmy Telefónica O2 o službách pro neslyšící, ČUN Praha
 • 27. 6. 2014 – Klubové setkání v parku Gröbovka, Praha
 • 9. 10. 2014 – Návštěva Střediska výcviku vodících psů pro nevidomé, Praha, Jinonice
 • 8. 11. 2014 – Výlet do Lysé nad Labem
 • 12. 12. 2014 - Předvánoční posezení, ČUN, Praha

Návštěvnost klubů 4 -12 osob.

Náklady na tento projekt jsou nájemné za klubovou místnost v ČUN a jízdné.

Počet hodin: 72 včetně přípravy

Počet dobrovolníků: 4

Liberec

Individuální kurzy a podpora domácí výtvarné tvořivosti v místě bydliště klientky v Liberci - 2x měsíčně.

Sama hluchoslepá lektorka klubu Marcela Machovičová (ZTP/P) pracuje se svou klientkou tak, jako v minulých letech. Věnují se především drhání, výsledky jejich práce jsou prezentovány na výstavách. Dalším ziskem jsou přátelská popovídání, která jsou pro klientku zvlášť důležitá, protože žije sama ve své domácnosti na malé vesnici. Dále spolu realizují výlety po okolí.

Náklady na tento projekt jsou materiál na výrobky, mzda lektorky a jízdné.

Počet hodin z projektu: 50

Ergoterapeutická dílna

V roce 2014 jsme pokračovali ve stejné praxi jako v předchozím roce, a to v provozu ergoterapeutické dílny individuálně, docházením do domácností klientů. Lektorka M. Hanusová docházela ke klientům v Praze a Liberci, učila je výtvarné techniky, připravovala a předávala jim materiál na výtvarnou činnost. Rovněž proběhl tento kurz v rámci pobytu. Náklady na tento projekt jsou materiál na výrobky, mzda lektorky a jízdné.

Počet hodin z projektu: 100

Výstavy

V roce 2014 se věnujeme pořádání naší putovní výstavy "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME..."" jako v minulých letech. Jedná se o stěžejní součást výše zmiňovaného projektu "Nový obzor".

Výstavy jsou pořádány především v knihovnách po celé ČR. Snažíme se seznámit veřejnost s problematikou hluchoslepoty a přiblížit jim život lidí s tímto závažným postižením.

Názory na naši výstavu "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME..." nám návštěvníci sdělují svými příspěvky v knize návštěv. Ohlasy jsou velmi pozitivní.

Také naše přednášky hodnotí účastníci obvykle v jejich závěru a i zde se setkáváme s velmi pozitivním přijetím.

Výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME..." se uskutečnila:

 • Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta, 20. 3. – 28. 3. 2014
 • Městská knihovna Havířov, 12. 5. - 20. 6. 2014
 • Městská knihovna Varnsdorf, 1. 9. - 31. 10. 2014
 • Knihovna Václava Štecha, Slaný, 1. 12. - 31. 12. 2014

Náklady na tento projekt jsou materiál na údržbu a obnovu výstavy a jízdné.

Počet hodin: 96

Počet dobrovolníků: 1

Počet hodin z projektu: 50

Přednášky námi pořádané

 • 20. 3. 2014 - Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta - O hluchoslepotě - pro studenty speciální pedagogiky - 20 osob.
 • 12. 5., 13. 5., 18. 6., 19. 6. 2014 – Městská knihovna Havířov (jednotlivé pobočky) – workshopy pro děti základních škol – cca 150 dětí

Počet hodin: 40

Počet dobrovolníků: 2

Úspěšnost projektu hodnotíme podle několika kritérií. Nejdůležitějším je pro nás zpětná vazba od našich klientů. Osobně nám sdělují své pocity a připomínky v závěru konání klubových akcí a pobytů, dále se k naší práci vyjadřují v osobních emailech a v časopise Paprsek ze tmy.

Pracovní dotace

Práce je zajišťována cca ze 73 % dobrovolnickou činností.

Počet hodin celkem: 1668 = 450 (placených) + 1218 (dobrovolnických hodin)

Celkem 450 hodin hrazených z dotace:

 • Lektorská a metodická práce - 200 hodin
 • Údržba webu - 100 hodin
 • Administrativní účetní servis - 150 hodin

Počet osob zajišťujících činnost: 4 osoby na DPP + cca 13 dobrovolníků

Činnost v roce 2014 mimo projekt

 • Individuální návštěvy, komunikace přes Skype, poradenství a psychická podpora, vycházky.
 • Zaměřená na osobní přání, pomoc při řešení různých situací podle přání klienta.

Pobyty

 • 8. týdenní pobytový festival v Janských Lázních, Hotel Astoria - 25. 6. - 30. 6. 2014, počet účastníků - 20 osob

Počet hodin: 250

Počet dobrovolníků: 5

 • Pobyt u moře, Černá Hora – 18 osob

Počet hodin: 160

Počet dobrovolníků: 2

Media

 • Informativní články v místních mediích (na místech, kde se pořádala výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME...").
 • Články v časopisu GONG.

Propagace

 • V roce 2014 jsme vydali sedm čísel časopisu Paprsek ze tmy, z toho pět dvojčísel. Počet odběratelů: po internetu - 100 vč. institucí, v bodovém písmu - 1 osoba, v černotisku - 8 osob.
 • Jsme na Facebooku - oblíbenost stránek 134 osob.
 • Webové stránky www.klubpratel.wz.cz - průměrná návštěvnost - 200 osob za měsíc. Stránky mají označení "Blind Friendly“ druhého stupně.
 • Komunikujeme s klienty i pomocí Skypu ve znakovém jazyce.

Pomoc studentům

 • Poskytli jsme konzultace, umožnili dotazníkové šetření osmi studentkám.
 • 5 studentek - Masarykova univerzita Brno (praxe 300 hodin).
 • 1 studentka – Univerzita Hradec Králové, 60 hodin
 • 1 studentka – Grafická škola, Praha 4 - 4 hodiny
 • 1 studentka – Univerzita Karlova, Praha - 4 hodiny
 • Jmenovitě: Lenka Richterová, Kateřina Žáková, Lucie Svobodová

Konference, schůze - naše účast

 • Jsme členem ASNEPu a pravidelně (1x měsíčně) se účastníme zasedání. Pracujeme v legislativní komisi a revizní komisi ASNEP.
 • Účast na zasedání ASNEP - 8 x ročně

Počet hodin: 40

Počet dobrovolníků: 1

Statistika

Počet hodin: 2020 - 10 dobrovolníků

Počet dobrovolníků

Činnost

Počet hodin

Počet akcí

Propočet osob

6

Kluby

72

9

90

1

Výstavy

46

4

Nelze určit

2

Přednášky

40

5

170

8

Individuální

540

-

4

7

Pobyty

410

2

40

1

Práce a zasedání ASNEP

40

8

-

2

Paprsek ze tmy

70

7 čísel

100

24 osob (13 fyz. přepočet)

1218

Jmenovitě: Ota Pačesová, Martina Hanusová, Betty Adamcová, Monika Dvořáková, Jana Nerudová, Martina Medková, Jana Rzepecká, Tereza Kneřová, Šumplíková Jitka, Iva Houšková, Lenka Richterová, Lucie Svobodová, Nina Brožová.

Jak jsme financováni

Klub přátel červenobílé hole je financován zejména z dvou projektů "Nový obzor - edukační, osvětová a klubová činnost a Administrativní servis k tomuto projektu". Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory z programu "Podpora veřejných aktivit" Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Přátelské návštěvy a doprovody na akcích provádí dobrovolníci bez nároku na mzdu.

Klub zaměstnával čtyři pracovníky na Dohodu o provedení práce. Ostatní činnosti byly prováděny dobrovolníky, kteří odpracovali celkem 1218 hodin.

Spolupráce

 • Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých - zajišťuje nám příležitostně dobrovolníky na akce
 • Tyfloservis, o. p. s. - zapůjčuje nám bezplatně indukční smyčku na akce
 • VIA Občanské sdružení hluchoslepých - společně připomínkujeme zákony a podílí se s námi na osvětové činnosti
 • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - podporujeme jejich akce
 • Česká unie neslyšících o. s., Praha - poskytuje prostory na klubovou činnost za minimální nájemné
 • Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel – ASNEP o. s. - jsme členy a aktivně působíme v legislativní komisi a revizní komisi
 • Ústav sociální péče v Brně - Chrlicích
 • Centrum pro zrakově postižené Karolina - UK, Praha - tisk materiálů v braillově písmu
 • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta - praxe a přednášky pro studentky
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Masarykova Univerzita Brno - praxe pro studentky

Podpořili nás v roce 2014 zejména

NOEN, a.s.

15.000,- Kč

Vládní výbor pro zdravotně postižené

52.000,- Kč

Celkem dotace a příspěvky právnických osob

67.000,- Kč


Všem dárců za podporu děkujeme, bez jejich pomoci bychom se neobešli a jen s obtížemi bychom dokázali zrealizovat všechny výše uvedené aktivity.

Výroční zpráva byla schválena předsednictvem dne 30. června 2015

Příloha: Finanční zpráva

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)