Výroční zpráva za rok 2015

Úvodní stranaPro dárce > Výroční zpráva za rok 2015

Základní údaje o organizaci

Název: Klub přátel červenobílé hole z. s.

Právní statut: zapsaný spolek

Sídlo: Cafourkova 13/526, 181 00 Praha 8

Telefon: 284 691 012

Mobil: 775 164 190

E-mail: pacesova.ota@volny.cz

Internetová prezentace: www.klubpratel.wz.cz

IČO: 26999960

Bankovní spojení: číslo účtu - 2106507001/5500 - eBanka Praha 6

Oficiální datum založení: 9.4.2005

Spolek je zapsán: ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, Oddíl a vložka: L 15728

Statutární zástupci

Předseda: Ladislav Berky

Tajemnice: Ota Pačesová

Předsednictvo: Dana Hovorková, Martin Tarčinec

Kontrolní komise: Jarmila Tarčincová, Karla Jandlová, Martina Hanusová

foto: Nové předsednictvo

Náš program

 • Klub podporuje především rozvíjení kulturních aktivit a tvořivosti.
foto: Návštěva Muzea gastronomie

Návštěva Muzea gastronomie

foto: Před kostelem Sv. Matěje

Před kostelem Sv. Matěje

 • Klub pořádá návštěvy kulturních a společenských akcí, poznávací výlety.
foto: Prohlídka Libeňského zámečku

Prohlídka Libeňského zámečku

 • Klub pořádá pobytové akce se zaměřením zejména na turistiku a rozvoj fyzické zdatnosti.
foto: Překážková dráha, pobyt Malenovice

Překážková dráha, pobyt Malenovice

foto: Výlet do Mníšku pod Brdy

Výlet do Mníšku pod Brdy

foto: Výlet v okolí Malenovic

Výlet v okolí Malenovic

 • Klub pořádá propagační akce - tématické výstavy související především s postižením hluchoslepota.
foto: Naše výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME..., Úřad městské části Praha 13

Naše výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME..., Úřad městské části Praha 13

foto: Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME..., Úřad městské části Praha 8

Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME..., Úřad městské části Praha 8

Workshop pro děti – Úřad městské části Praha 8
Workshop pro děti – Úřad městské části Praha 8

Workshop pro děti – Úřad městské části Praha 8

 • Klub vydává občasník "Paprsek ze tmy".
 • Klub je pro členy zázemím, kde si mohou mezi sebou popovídat v malých skupinkách a vyměnit si vlastní zkušenosti.
 • Členem Klubu může být každý občan starší 18 let.

Organizační struktura

Klub Praha: vedoucí Ota Pačesová - tajemnice

Terénní oblasti: Martina Hanusová - Praha a dle potřeby, Marcela Machovičová - Liberec

Tlumočník pro hluchoslepé: Ota Pačesová - dobrovolník

Účetní a ekonom: Ota Pačesová

Lektorky: Martina Hanusová, Marcela Machovičová

Externisté

Webové stránky: Robert Wünsch

Dobrovolníci: průvodci z řad rodinných příslušníků, studentů a organizace Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých

Prostory

Klubovna Praha v prostorách České unie neslyšících z.s., Praha, Dlouhá 37, Praha 1

foto: Valná hromada v klubovně České unie neslyšících

Valná hromada v klubovně České unie neslyšících

Členská základna

Členskou základnu tvoří z 90 % zdravotně postižení s kombinovaným postižením. Nejvíce s hluchoslepotou a zrakovým postižením. K 31. 12. 2015 - počet členů 51.

Členské příspěvky jsou ve výši 50,- Kč

foto: Skupinové foto na pobytu v Malenovicích

Skupinové foto na pobytu v Malenovicích

Poslání

Posláním KPČH, z.s. je podporovat ty, kteří se chtějí nějakým způsobem sami realizovat v tvořivé, či jiné činnosti. Přitom plně respektovat jejich lidskou jedinečnost a pomáhat jim v jejich aktivizaci.

foto: Konference Péče o hluchoslepé ze všech aspektů v Poděbradech

Konference "Péče o hluchoslepé ze všech aspektů" v Poděbradech

Cíl

Cílem je posilovat v lidech zdravé sebevědomí, najít jim smysl života, společenské uplatnění. Vést je k soběstačnosti. Zmírnit pocit beznaděje a opuštěnosti.

Slovo úvodem

Milí přátelé, na stránkách Výroční zprávy vás seznámíme, tak jako v předchozích letech, s činností našeho Klubu v roce 2015. Zpráva je doplněna obrazovou dokumentací, pro lepší představu o tom, co vše se nám v loňském roce podařilo. Činnost KPČH je důkazem toho, že i přes omezené finanční prostředky lze udělat dostatek užitečné práce. Ze 73% je práce odvedena dobrovolně, bez nároku na mzdu, a nadšení s chutí nám zatím zůstává. Některé činnosti dělají také sami hluchoslepí členové KPČH a nejsou tak jen pasivními příjemci sociálních služeb, což je také naším cílem.

Děkujeme všem, kdo nás v minulém roce podpořili a doufáme, že nám i nadále zachovají svou přízeň.

Základní standardy

 • Organizace dbá na odpovídající odbornou a morální úroveň svých dobrovolníků.
 • Organizace zajišťuje svým dobrovolníkům pravidelné informace.
 • Zásadou je respektování individuálních potřeb klienta a daných okolností.
 • Člen klubu nesmí být při poskytování služby diskriminován pro své pohlaví, zdravotní stav, rasu, jazyk, náboženství, politické přesvědčení, sexuální orientaci aj.
 • Je vedena evidence pořádaných akcí.
 • Je vedena evidence členů klubu.
 • Organizace pravdivým, široce dostupným a srozumitelným způsobem informuje členy klubu, odbornou i laickou veřejnost o nabízených službách a činnosti organizace.
 • Organizace jasně definuje svou nabídku klubu, tato nabídka je veřejně přístupná.
 • Organizace vytváří podklady pro prezentaci své činnosti (informační měsíční bulletin “Paprsek ze tmy“, výroční zprávy, www stránky, apod.)

Přehled činnosti za rok 2015

Klub přátel červenobílé hole se ve své činnosti zejména zaměřuje na plnění dvou projektů "Nový obzor - edukační, osvětová a klubová činnost a Administrativní servis k tomuto projektu".

Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory z programu „Podpora veřejných aktivit“ Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Tento projekt probíhá pravidelně od roku 2008. Klienty se vedeme k aktivní účasti na činnosti klubu. Pomáhají vytvářet program, sami navrhují možné aktivity, píší příspěvky do klubového občasníku Paprsek ze tmy. Několik klientů pravidelně přispívá do našeho občasníku. Také klienti, kteří se účastní výtvarné dílny, sami navrhují výtvarné zpracování jednotlivých výrobků. Výrobky výtvarné dílny jsou prezentovány na našich výstavách a také posílány našim sponzorům a příznivcům.

Činnost v rámci projektu

Praha - klubová setkání

 • 30. 1. 2015 – Návštěva Muzea gastronomie, Praha
 • 20. 2. 2015 – Návštěva výstavy "Dívej se rukama", Praha
 • 27. 3. 2015 – Návštěva výstavy "Tactus 2015", Praha
 • 28. 3. 2015 – Konference INSPO, Praha
 • 19. 4. 2015 – Návštěva Botanické zahrady, Praha
 • 26. 9. 2015 – Výlet do Mníšku pod Brdy
 • 28. 11. 2015 – Valná hromada, Praha
 • 1. 12. 2015 – Prohlídka Libeňského zámečku, Praha
 • 19. 12. 2015 – Vánoční klubové setkání u Sv. Matěje – prohlídka perníkového betlému

Liberec

Individuální kurzy a podpora domácí výtvarné tvořivosti v místě bydliště klientky v Liberci - 2x měsíčně.

Sama hluchoslepá lektorka klubu Marcela Machovičová (ZTP/P) pracuje se svou klientkou tak, jako v minulých letech. Věnují se především drhání, výsledky jejich práce jsou prezentovány na výstavách. Dalším ziskem jsou přátelská popovídání, která jsou pro klientku zvlášť důležitá, protože žije sama ve své domácnosti na malé vesnici. Dále spolu realizují výlety po okolí.

Náklady na tento projekt jsou materiál na výrobky, mzda lektorky a jízdné.

Počet hodin z projektu: 50

Ergoterapeutická dílna a metodická činnost

V roce 2015 jsme pokračovali ve stejné praxi jako v předchozím roce, a to v provozu ergoterapeutické dílny individuálně, docházením do domácností klientů. Lektorka M. Hanusová docházela ke klientům v Praze a Liberci, učila je výtvarné techniky, připravovala a předávala jim materiál na výtvarnou činnost. Výrobky, které společně vyrobí, jsou pak použity pro naše sponzory a pro prezentaci klubu. Náklady na tento projekt jsou materiál na výrobky, mzda lektorky a jízdné.

Počet hodin z projektu: 106

Výstavy

V roce 2015 se věnujeme pořádání naší putovní výstavy "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME..."" jako v minulých letech. Jedná se o stěžejní součást výše zmiňovaného projektu "Nový obzor".

Výstavy byly v roce 2015 pořádány v městských knihovnách a také na Úřadech městských částí Prahy. Snažíme se jejich prostřednictvím seznámit veřejnost s problematikou hluchoslepoty a přiblížit jim život lidí s tímto závažným postižením.

Názory na naši výstavu "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…" nám návštěvníci sdělují svými příspěvky v knize návštěv. Ohlasy jsou velmi pozitivní.

Také naše přednášky hodnotí účastníci obvykle v jejich závěru a i zde se setkáváme s velmi pozitivním přijetím.

Výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME..." se uskutečnila:

 • Městská knihovna Blansko, 2. 3. – 30. 4. 2015
 • Tichá kavárna, Praha 8, 7. 5. – 30. 5. 2015
 • Městská knihovna Velké Meziříčí, 1. 6. - 26. 6. 2015
 • Radnice – Úřad městské části Praha 13, 13. – 24. 7. 2015
 • Bílý dům – Úřad městské části Praha 8, 26. 10. – 6. 12. 2015

Náklady na tento projekt jsou materiál na údržbu a obnovu výstavy a jízdné.

Počet hodin: 29

Počet dobrovolníků: 4

Počet hodin z projektu: 44

Konference "Péče o hluchoslepé ze všech aspektů"

12. 9. 2015 jsme pořádali v Poděbradech konferenci "Péče o hluchoslepé ze všech aspektů". Součástí konference byla oslava 10. výročí KPČH. Konference se účastnilo cca 30 osob.

Počet hodin: 156

Počet dobrovolníků: 6

Počet hodin z projektu: 11

Počet přednášejících: 11

Workshopy námi pořádané

 • 2. 3. 2015 - Vernisáž k výstavě "Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme…", Městská knihovna Blansko
 • 7. 5. 2015 - Vernisáž s doprovodným programem k výstavě "Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme…", Tichá kavárna, Praha
 • 13. 11. 2015 - Workshop o hluchoslepotě pro děti k výstavě "Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme…", Úřad městské části Praha 8
 • Počet hodin: 39

  Počet dobrovolníků: 4

  Úspěšnost projektu hodnotíme podle několika kritérií. Nejdůležitějším je pro nás zpětná vazba od našich klientů. Osobně nám sdělují své pocity a připomínky v závěru konání klubových akcí a pobytů, dále se k naší práci vyjadřují v osobních emailech a v časopise Paprsek ze tmy.

  Pracovní dotace

  Práce je zajišťována cca ze 29,4 % dobrovolnickou činností.

  Počet hodin celkem: 1532 = 461 (placených) + 1082 (dobrovolnických hodin)

  Celkem 450 hodin hrazených z dotace:

  • Lektorská a metodická práce - 200 hodin
  • Údržba webu - 100 hodin
  • Administrativní účetní servis - 150 hodin

  Počet osob zajišťujících činnost: 4 osoby na DPP + cca 16 dobrovolníků

  Činnost v roce 2015 mimo projekt

  • Individuální návštěvy, komunikace přes Skype, poradenství a psychická podpora, vycházky.
  • Zaměřená na osobní přání, pomoc při řešení různých situací podle přání klienta.
  • Účast na udílení cen MOSTY, Brno, 19. 3. 2015, zde získala ocenění ve III. kategorii - Osobnost hnutí osob se zdravotním postižením - tajemnice Klubu paní Ota Pačesová

  Pobyty

  • 9. týdenní pobytový festival v Malenovice, hotel Rajská bouda - 15. 6. – 21. 6. 2015, počet účastníků – 20 osob

  Počet hodin: 490

  Počet dobrovolníků: 7

  Media

  • Televizní klub neslyšících – "Konference o hluchoslepotě"
  • Informativní články v místních mediích (na místech, kde se pořádala výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME...").
  • 4 články v časopisu GONG.

  Propagace

  • V roce 2015 jsme vydali šest čísel časopisu Paprsek ze tmy, z toho čtyři dvojčísla a jedno speciální vydání k 10. výročí Klubu. Počet odběratelů: po internetu - 100 vč. institucí, v bodovém písmu - 1 osoba, v černotisku - 8 osob.
  • Jsme na Facebooku - počet přátel 159, oblíbenost stránek 177 osob.
  • Webové stránky www.klubpratel.wz.cz - průměrná návštěvnost - 250 osob za měsíc. Stránky mají označení „Blind Friendly“ druhého stupně.
  • Komunikujeme s klienty i pomocí Skypu ve znakovém jazyce.

  Pomoc studentům

  • • 4 studentky - Masarykova univerzita Brno (praxe 340 hodin).
  • Jmenovitě: Beata Adamcová, Monika Dvořáková, Lucie Ryšavá, Vendula Malaníková

  Konference, schůze - naše účast

  • Jsme členem ASNEPu a pravidelně (1x měsíčně) se účastníme zasedání. Pracujeme v legislativní komisi a revizní komisi ASNEP.
  • Účast na zasedání ASNEP - 10 x ročně

  Počet hodin: 50

  Počet dobrovolníků: 2

  Statistika

  Počet hodin: 1082 - 16 dobrovolníků

  Počet dobrovolníků

  Činnost

  Počet hodin

  Počet akcí

  Propočet osob

  5

  Kluby

  86

  9

  92

  4

  Výstavy a workshopy

  68

  5

  Nelze určit

  6

  Konference

  156

  1

  30

  8

  Individuální

  172

  -

  6

  7

  Pobyty

  490

  1

  20

  2

  Práce a zasedání ASNEP

  50

  10

  -

  2

  Paprsek ze tmy

  60

  6 čísel

  100

  34 osob (16 fyz. přepočet)

  1082

  Jmenovitě: Ota Pačesová, Martina Hanusová, Betty Adamcová, Monika Dvořáková, Lucie Ryšavá, Vendula Malaníková, Jana Rzepecká, Zora Hádek, Miroslava Kožušková, Miroslava Machková, František Šmolík, Stanislava Olejníková, Dana Hovorková, Iva Houšková, Nina Brožová, Dana Ťukalová.

  Jak jsme financováni

  Klub přátel červenobílé hole je financován zejména z dvou projektů „Nový obzor - edukační, osvětová a klubová činnost a Administrativní servis k tomuto projektu.“ Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory z programu „Podpora veřejných aktivit“ Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a Nadačního fondu Čro ze sbírky Světluška.

  Přátelské návštěvy a doprovody na akcích provádí dobrovolníci bez nároku na mzdu.

  Klub zaměstnával čtyři pracovníky na Dohodu o provedení práce. Ostatní činnosti byly prováděny dobrovolníky, kteří odpracovali celkem 1082 hodin.

  Spolupráce

  • Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých - zajišťuje nám příležitostně dobrovolníky na akce
  • Tyfloservis, o. p. s. - zapůjčuje nám bezplatně indukční smyčku na akce
  • VIA Občanské sdružení hluchoslepých - společně připomínkujeme zákony a podílí se s námi na osvětové činnosti
  • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - podporujeme jejich akce
  • Česká unie neslyšících o. s., Praha - poskytuje prostory na klubovou činnost za minimální nájemné
  • Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel – ASNEP o. s. - jsme členy a aktivně působíme v legislativní komisi a revizní komisi
  • Ústav sociální péče v Brně - Chrlicích
  • Centrum pro zrakově postižené Karolina - UK, Praha - tisk materiálů v braillově písmu
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Masarykova Univerzita Brno - praxe pro studentky
  • Univerzita Hradec Králové - přednáška
  • Univerzita Karlova, Praha - přednášky

  Podpořili nás v roce 2015 zejména

  NOEN, a.s.

  70.000,- Kč

  Úřad vlády - sekce pro lidská práva: Vládní výbor pro zdravotně postižené

  58.700,- Kč

  Nadační fond Českého rozhlasu

  20.000,- Kč

  KLEMENT a.s.

  10.000,- Kč

  ELEKTROMONT MATĚJKA a.s.

  5.000,- Kč

  SEW – EURODRIVE CZ s.r.o

  1.000,- Kč

  J.B. BABYLON spol.s.r.o.

  10.000,- Kč

  Pavel DOBROVSKÝ – BETA s.r.o.

  Věcný dar

  Segafredo Zanetti CR s.r.o.

  Věcný dar

  Poděbradka, a.s.

  Věcný dar


  Záštitu města Poděbrady nad celostátní konferencí "Péče o hluchoslepé ze všech aspektů" udělil Městský úřad Poděbrady.

  Celkem dotace a příspěvky právnických osob: 183 700,- Kč.

  Všem dárců za podporu děkujeme, bez jejich pomoci bychom se neobešli a jen s obtížemi bychom dokázali zrealizovat všechny výše uvedené aktivity.

  Výroční zpráva byla schválena předsednictvem dne 30. června 2016.

  Příloha: Finanční zpráva

  (c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)