Výroční zpráva za rok 2016

Úvodní stranaPro dárce > Výroční zpráva za rok 2016

Základní údaje o organizaci

Název: Klub přátel červenobílé hole z. s.

Právní statut: zapsaný spolek

Sídlo: Cafourkova 13/526, 181 00 Praha 8

Telefon: 284 691 012

Mobil: 775 164 190

E-mail: pacesova.ota@volny.cz

Internetová prezentace: www.klubpratel.wz.cz

IČO: 26999960

Bankovní spojení: číslo účtu - 2106507001/5500 - eBanka Praha 6

Oficiální datum založení: 9.4.2005

Spolek je zapsán: ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, Oddíl a vložka: L 15728

Statutární zástupci

Předseda: Ladislav Berky

Tajemnice: Ota Pačesová

Předsednictvo: Dana Hovorková, Martin Tarčinec

Kontrolní komise: Jarmila Tarčincová, Karla Jandlová, Martina Hanusová

foto: Nové předsednictvo

Náš program

 • Klub podporuje především rozvíjení kulturních aktivit a tvořivosti.
foto: Muzeum Kampa

Muzeum Kampa

foto: V jezdeckém klubu Poděbrady

V jezdeckém klubu Poděbrady

 • Klub pořádá návštěvy kulturních a společenských akcí, poznávací výlety.
foto

 • Klub pořádá pobytové akce se zaměřením zejména na turistiku a rozvoj fyzické zdatnosti.
foto: Pobyt Poděbrady

Pobyt Poděbrady

 • Klub pořádá propagační akce - tématické výstavy související především s postižením hluchoslepota.
foto: Naše výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME... Městská knihovna Dobříš

Naše výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME... Městská knihovna Dobříš

foto: Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME..., Městská knihovna Jičín

Výstava NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME..., Městská knihovna Jičín

Workschop pro děti základních škol Dobříš

Workschop pro děti základních škol Dobříš

Výstava Městská knihovna Písek – instalace

Výstava Městská knihovna Písek – instalace

 • Klub vydává občasník "Paprsek ze tmy".
 • Klub je pro členy zázemím, kde si mohou mezi sebou popovídat v malých skupinkách a vyměnit si vlastní zkušenosti.
 • Členem Klubu může být každý občan starší 18 let.

Organizační struktura

Klub Praha: organizátorka klubů Dana Ťukalová

Terénní oblasti: : Martina Hanusová – Praha a dle potřeby Marcela Machovičová – Liberec

Tlumočník pro hluchoslepé: Ota Pačesová - dobrovolník

Účetní a ekonom: Ota Pačesová

Lektorky: Martina Hanusová, Marcela Machovičová

Externisté

Webové stránky: Robert Wünsch

Dobrovolníci: průvodci z řad rodinných příslušníků, studentů a organizace Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých

Prostory

Klubovna Praha v prostorách České unie neslyšících z.s., Praha, Dlouhá 37, Praha 1

foto: Vánoce 2016

Vánoce 2016

Členská základna

Členskou základnu tvoří z 75 % zdravotně postižení s kombinovaným postižením. Nejvíce s hluchoslepotou a zrakovým postižením. K 31. 12. 2016 - počet členů 55.

Členské příspěvky jsou ve výši 50,- Kč

foto: Novoroční setkání

Novoroční setkání

Poslání

Posláním KPČH, z.s. je podporovat ty, kteří se chtějí nějakým způsobem sami realizovat v tvořivé, či jiné činnosti. Přitom plně respektovat jejich lidskou jedinečnost a pomáhat jim v jejich aktivizaci.

Cíl

Cílem je posilovat v lidech zdravé sebevědomí, najít jim smysl života, společenské uplatnění. Vést je k soběstačnosti. Zmírnit pocit beznaděje a opuštěnosti.

foto

Slovo úvodem

Vážení přátelé,i v letošním roce Vám předkládáme výroční zprávu Klubu přátel červenobílé hole. V tomto dokumentu bychom Vás rádi seznámili s činností našeho klubu, již jsme realizovali v roce 2016. Aby bylo možné utvořit si ucelenější představu o tom, co se nám v minulém roce povedlo, přikládáme jako součást této výroční zprávy též obrazovou dokumentaci. Aktivity, které v KPČH provozujeme, děláme s velkým nadšením, které nás stále neopouští. Značná část našich činností byla i v minulém roce zajištěn a díky práci našich dobrovolníků, která byla vykonávána bez nároku na finanční odměnu. Finanční možnosti KPČH jsou velmi omezené, zastáváme však názor, že i s malým množstvím peněz lze vykonat mnoho dobré práce a pomoci tak jak členům, tak příznivcům KPČH.

Na některých činnostech se podíleli k naší velké radosti též naši členové s hluchoslepotou. Mezi cíle námi realizovaných projektů patří právě zapojení samotných členů do naší klubové činnosti.

Děkujeme Vám všem za podporu, kterou jste nám poskytli a věříme, že nám i nadále zachováte své sympatie.

Základní standardy

 • Organizace dbá na odpovídající odbornou a morální úroveň svých dobrovolníků.
 • Organizace zajišťuje svým dobrovolníkům pravidelné informace.
 • Zásadou je respektování individuálních potřeb klienta a daných okolností.
 • Člen klubu nesmí být při poskytování služby diskriminován pro své pohlaví, zdravotní stav, rasu, jazyk, náboženství, politické přesvědčení, sexuální orientaci aj.
 • Je vedena evidence pořádaných akcí.
 • Je vedena evidence členů klubu.
 • Organizace pravdivým, široce dostupným a srozumitelným způsobem informuje členy klubu, odbornou i laickou veřejnost o nabízených službách a činnosti organizace.
 • Organizace jasně definuje svou nabídku klubu, tato nabídka je veřejně přístupná.
 • Organizace vytváří podklady pro prezentaci své činnosti (informační měsíční bulletin “Paprsek ze tmy“, výroční zprávy, www stránky, apod.)

Přehled činnosti za rok 2016

KKlub přátel červenobílé hole se ve své činnosti zejména zaměřuje na plnění dvou projektů "Nový obzor - edukační, osvětová a klubová činnost a Administrativní servis k tomuto projektu".

Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory z programu „Podpora veřejných aktivit“ Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Tento projekt probíhá pravidelně od roku 2008. Klienty se vedeme k aktivní účasti na činnosti klubu. Pomáhají vytvářet program, sami navrhují možné aktivity, píší příspěvky do klubového občasníku Paprsek ze tmy. Několik klientů pravidelně přispívá do našeho občasníku. Také klienti, kteří se účastní výtvarné dílny, sami navrhují výtvarné zpracování jednotlivých výrobků. Výrobky výtvarné dílny jsou prezentovány na našich výstavách a také posílány našim sponzorům a příznivcům.

Doplňující finanční prostředky k projektu zajišťujeme z grantu Nadačního fondu ČRo. sbírka Světluška

Činnost v rámci projektu

Praha - klubová setkání

 • 9. 1. 2016 – Novoroční klubové setkání Pivovárek, vycházka Lužiny, Praha 5, počet osob 15
 • 18. 2. 2016 – Muzeum Kampa, výstava F. Kupky, Praha 1, u Sovových mlýnů, počet osob 14
 • 12. 3. 2016 – Účast na konferenci INSPO – Praha 4, akce Helpnet, počet osob 4
 • 8. 3. 2016 – Jarní květiny a otevřené skleníky Pražský hrad, Praha 1, počet osob 12
 • 31. 3. 2016 – TV věž, Praha 3, poznání tubusu s mluvícím průvodcem, počet osob 10
 • 15. 4. 2016 – Pochod pěší – 7 km, Modřanská stezka, Praha 4, počet osob 5
 • 21. 4. 2016 – Návštěva bunkru z doby totality, Ministerstvo dopravy, Praha 8, počet osob 8
 • 26. 5. 2016 – Prohlídka skanzenu + lesopark Chomutov, počet osob 4
 • 16. 6. 2016 – Exkurze Barrandovkého fundusu, Praha 5, počet osob 9
 • 23. 6. 2016 - Výlet celodenní Příbram, Svatá Hora + prohlídka města, počet osob 3
 • 24. 9. 2016 - Výstava Karel IV, Praha – počet osob 4
 • 29. 9. 2016 - Výstava RETRO, Praha – počet osob 5
 • 15. 10. 2016 - Koncert Emauzy, Praha – počet osob 6
 • 19. 10. 2016 - Muzeum nočníků a toalet – počet osob 9
 • 19. 11. 2016 - Muzeum hl. m. Prahy – České biografy – počet osob 7
 • 16. 12. 2016 - Vánoční setkání, Praha - počet osob 27

Počet hodin z projektu: 50
Dobrovolníci: 6

Sportovní setkání na bowlingu – Praha

 • 6.2. 2016 Na Chmelnici počet osob 12 + vycházka k památníku na Žižkově
 • 5.3. 2016 Na Chmelnici počet osob 8 + Vycházka na Parukářku
 • 9.4. 2016 Na Chmelnici počet osob 6

Dobrovolníci: 2

Liberec

Individuální kurzy a podpora domácí výtvarné tvořivosti v místě bydliště klientky v Liberci – 2x měsíčně.

Sama hluchoslepá lektorka klubu Marcela Machovičová (ZTP/P) pracuje se svou klientkou tak, jako v minulých letech. Věnují se především drhání, výsledky jejich práce jsou prezentovány na výstavách. Dalším ziskem jsou přátelská popovídání, která jsou pro klientku zvlášť důležitá, protože žije sama ve své domácnosti na malé vesnici. Dále spolu realizují výlety po okolí.

Náklady na tento projekt jsou materiál na výrobky, mzda lektorky a jízdné.

Počet hodin z projektu: 25

Výstavy

Stěžejní součástí výše zmiňovaného projektu "Nový obzor" je naše putovní výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…". V roce 2016 byla její instalace domluvena ve čtyřech městských knihovnách a Městském kulturním centru Mělník. Posledně jmenovaní nás z provozních důvodů požádali o přesunutí výstavy na rok 2017, ostatní výstavy proběhly dle plánu.

Prostřednictvím naší výstavy se snažíme seznámit veřejnost s problematikou hluchoslepoty a přiblížit jim život lidí s tímto závažným postižením. Nedílnou součástí výstavy jsou i výtvarná dílka našich klientů.

Názory na naši výstavu "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…" nám návštěvníci sdělují svými příspěvky v knize návštěv. Ohlasy bývají obvykle velmi pozitivní.

Výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…" se uskutečnila:

 • Městská knihovna Dobříš - 2. 1. - 31. 1. 2016
 • Šmidingerova knihovna Strakonice - 1. 2. - 29. 2. 2016
 • Městská knihovna Písek - 4. 4. - 30. 4. 2016
 • Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně - 1. 10. - 31. 10. 2016

Náklady na tento projekt jsou materiál na údržbu a obnovu výstavy a jízdné.

Počet hodin: 120

Počet dobrovolníků: 2 osoby

Počet hodin z projektu: 80

Mezinárodní den neslyšících

Dne 24. 9. 2016 se KPČH účastnil Mezinárodního dne neslyšících, který se konal na náměstí Republiky v Praze. V našem informačním stánku se návštěvníci mohli seznámit s problematikou hluchoslepoty a činností našeho klubu. Zájemci si vyzkoušeli s klapkami na očích různé hmatové dovednosti a orientaci v prostoru pomocí červenobílé hole.

Workshopy námi pořádané

 • Městská knihovna Dobříš – O. Pačesová, D. Hovorková

Počet hodin: 16

Počet dobrovolníků: 3 osoby

Úspěšnost projektu hodnotíme podle několika kritérií. Nejdůležitějším je pro nás zpětná vazba od našich klientů. Osobně nám sdělují své pocity a připomínky v závěru konání klubových akcí a pobytů, dále se k naší práci vyjadřují v osobních emailech a v časopise Paprsek ze tmy.

Pracovní dotace

Práce je zajišťována 72 % dobrovolnickou činností.

Počet hodin celkem: 1386 z toho (placených) 385 + 1001 (dobrovolnických hodin).

Celkem hodin hrazených z dotace: 385

 • Lektorská, organizační a metodická práce - 155 hodin
 • Údržba webu - 80 hodin
 • Administrativní účetní servis - 150 hodin

Počet osob zajišťujících činnost: 5 osoby na DPP + cca 12 (fyzický počet) dobrovolníků

Činnost v roce 2016 mimo projekt

Individuální návštěvy, komunikace přes Skype, poradenství a psychická podpora, vycházky.

Zaměřená na osobní přání, pomoc při řešení různých situací podle přání klienta.

Pobyty

 • 10. týdenní pobyt v Poděbradech 23. 7. - 28. 7. 2016 - počet účastníků - 27 osob

Počet hodin: 350

Počet dobrovolníků: 5

Media

 • Informativní články v místních mediích (na místech, kde se pořádala výstava "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME...").

Propagace

 • V roce 2016 jsme vydali šest čísel časopisu Paprsek ze tmy. Z toho pět dvojčísel. Počet odběratelů: po internetu - 100 vč. institucí, v černotisku - 8 osob.
 • Jsme na Facebooku - počet přátel 159, oblíbenost stránek 200 osob.
 • Webové stránky www.klubpratel.wz.cz - průměrná návštěvnost - 166 osob za měsíc. Stránky mají označení „Blind Friendly“ druhého stupně.
 • Komunikujeme s klienty i pomocí Skypu ve znakovém jazyce.

Pomoc studentům

 • 2 studentky - Masarykova univerzita Brno (praxe 120 hodin).
 • 1 studentka – SŠ-sociální právní, Praha (60 hodin)
 • Jmenovitě: Beata Adamcová, Petra Seidlová, Kristýna Nováčková.

Konference, schůze - naše účast

 • Spolupracovali jsme na projektu Respekt v komunikace s Centrem pro komunitní práci střední Čechy, účast na workshopech a natáčení videoklipu - L. Berky a O. Pačesová: 50 hodin
 • 19.2.2016 – Konference v senátu – Neslyšící a bezbariérová společnost, Hovorková, Pačesová, Ťukalová, Berky
 • Účast na mezinárodní konferenci ve dnech 11. - 14. 5. 2016 v Moskvě nazvané „Sjednocení hluchoslepých“, hradila ruská strana – přednášející účastník za KPČH – Ota Pačesová – volnočasové aktivity KPČH – spolupráce s Univerzitou Pardubice. Počet hodin: 30 hodin
 • 25.11.2016 - Účast na mezinárodní konferenci "Nástroje a možnosti odpory pečujících v ČR a zahraničí: teorie a praxe" v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Konference se konala pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny ČR. Dana Hovorková 6 hodin
 • Jsme členem ASNEPu a pravidelně (1x měsíčně) se účastníme zasedání. Pracujeme v legislativní komisi, sociální a revizní komisi ASNEP. Počet hodin 10
 • Účast na zasedání ASNEP - 10 x ročně. Počet hodin 50

Počet hodin: 146

Počet dobrovolníků: 2

Statistika

Počet hodin: 1001 - 27 dobrovolníků

Počet dobrovolníků

Činnost

Počet hodin

Počet akcí

Propočet osob

5

Kluby

50

16

Průměr 8,5

4

Výstavy a workshopy

70

6

Nelze určit

1

Konference

30

1

250

8

Individuální doprovody, skype, emailová korespondence

381

-

6 (cca 55)

5

Pobytová akce

350

1

27

2

Práce a zasedání ASNEP

60

15

-

2

Paprsek ze tmy

60

6 čísel

100

27 osob

1001

Jmenovitě: Ota Pačesová, Martina Hanusová, Betty Adamcová, Petra Seidlová, Jana Rzepecká, Zora Hádek, Miroslava Kožušková, Miroslava Machková, Stanislava Olejníková, Dana Hovorková, Iva Houšková, Dana Ťukalová, Ladislav Berky.

Jak jsme financováni

Klub přátel červenobílé hole je financován zejména z dvou projektů „Nový obzor – edukační, osvětová a klubová činnost a Administrativní servis k tomuto projektu.“ Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory z programu „Podpora veřejných aktivit“ Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a Nadačního fondu Čro ze sbírky Světluška.

Přátelské návštěvy a doprovody na akcích provádí dobrovolníci bez nároku na mzdu.

Klub zaměstnával pět pracovníků na Dohodu o provedení práce. Ostatní činnosti byly prováděny dobrovolníky, kteří odpracovali celkem 1001 hodin.

Spolupráce

 • Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých – zajišťuje nám příležitostně dobrovolníky na akce
 • Tyfloservis, o. p. s.
 • VIA Občanské sdružení hluchoslepých – společně připomínkujeme zákony a podílí se s námi na osvětové činnosti
 • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR – podporujeme jejich akce
 • Česká unie neslyšících o. s., Praha – poskytuje prostory na klubovou činnost za minimální nájemné
 • Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel – ASNEP o. s. - jsme členy a aktivně působíme v legislativní komisi, sociální a revizní komisi
 • Ústav sociální péče v Brně – Chrlicích
 • Masarykova Univerzita Brno – praxe pro studentky
 • Univerzita Hradec Králové – přednášky
 • Univerzita Karlova, Praha – přednášky
 • Centrum pro komunitní práci střední Čechy, Praha

Podpořili nás v roce 2016 zejména

Úřad vlády - sekce pro lidská práva: Vládní výbor pro zdravotně postižené

29.100,- Kč

Nadační fond Českého rozhlasu

20.000,- Kč

Celkem dotace a příspěvky právnických osob:

49.100,- Kč

Dermacol

Věcný dar (vánoční dárek – pro 47 osob)


Všem dárců za podporu děkujeme, bez jejich pomoci bychom se neobešli a jen s obtížemi bychom dokázali zrealizovat všechny výše uvedené aktivity.

Výroční zpráva byla schválena předsednictvem dne 18. července 2017.

Příloha: Finanční zpráva

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)